Задачи за І /общински/ кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2016/ 2017 г.

30 ноември 2016

Тренинг – семинар „Умения за решаване на изследователски задачи“, 2 – 4 декември 2016 г. София

29 ноември 2016

ТРЕНИНГ – СЕМИНАР Умения за решаване на изследователски задачи

За учители по ФИЗИКА и ПРИРОДНИ НАУКИ

Уважаеми колеги,

От името на Сдружението на ръководители на олимпийски отбори по природни науки и на Центъра за обучение на БАН, имаме удоволствието да ви поканим на тридневен тренинг-семинар, който ще се проведе от 15:30 часа на 2.ХІІ. (петък) до 12:30 часа на 4.ХІІ.2016 г. (неделя) в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади, гр. София, бул. „Драган Цанков“ 21А. Семинарът има за цел да Ви запознае с изследователските задачи, така и с особеностите на задачите, давани на Националния и Международния турнири на младите физици (вж. www.iypt-bg.org и www.iypt.org) и на Международния турнир на младите естествоизпитатели, в който участват ученици под 17-годишна възраст  (вж. www.iynt.org).

Националното състезание „Турнир на младите физици“ присъства в календара на МОН и, според изготвения график, предстои да се проведе на 3–5 февруари 2017 г. в София.

Цел на семинара е и да се окуражат учителите да използват възможностите на изследователските задачи, както за класно-урочно обучение, така и за извънкласна работа с ученици, с интереси в областта на природните науки. Ще бъдат представени примери за добри практики в тази област, позволяващи непосредствено прилагане от учителите.

Семинарът дава насоки за работа с отбори, желаещи да участват в Турнира на младите физици или в Турнира на младите естествоизпитатели, като се разглеждат възможните трудности и опит от успешните отбори. Ще бъдат анализирани и обсъждани видеозаписи на реални битки от предишни Турнири.

Контактът с лекторите по време на курса е неформален и в подкрепа на всеки участник, с цел установяване на професионално взаимодействие. (Болшинството от лекторите са с над 10-годишна ангажираност в Турнирите, но също и действащи учени: неформалната среща позволява осъвременяване на информацията по различни научни направления и дава възможности за обсъждане на иновативни подходи.)

Такса за участие не се изисква. Настаняването и храната ще са в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади. Цената за 1 нощувка е 19 лв/човек, а за 1 пълен леглохраноден – 36,88 лв/човек. Пътните, нощувките и храната са за сметка на участниците. Фактурите се издават поименно или на името на институцията, която поема разходите за обучението.

На участниците в тренинг-семинара ще бъдат издадени сертификати от Центъра за обучение на БАН по проект ТТТ нет: Teamwork, Training and Technology Network Project Number: 540029-LLP-1-2013-1-IT-COMENIUS-CNW Grant Agreement: 2013 – 4350 / 001 – 001 Sub-programme or KA: Comenius Multilateral Network

Заявки за участие се подават на следния адрес:  A.Kyuldjiev@gmail.com .

Програма на третия тренинг – семинар, 2 – 4 декември, 2016 г., София

Заявка за участие в третия трениг – семинар, 2 – 4 декември 2016 г., София


Учебна 2016/ 2017 год. Регламент и методически насоки на конкурса за модели по биология

22 ноември 2016

Регламент за организиране и провеждане на ученически конкурс „Биологията – интересна и достъпна“ за изработване на модели на обекти, явления и процеси по биология за учебната 2016/ 2017 год.

Методически насоки за процеса на моделиране


Конкурс за есета за ученици и студенти

captureУправителният съвет на Съюза на Физиците в България обявява конкурс за есета за ученици и студенти във връзка с обявяването на 2017 г. за година на Исак Нютон

Примерни теми:

 • Ябълката на Нютон
 • На чии рамене е стъпил Нютон

Нютон и „анатомизирането” на светлината

 • Подвигът на Нютон
 • Влиянието на Нютон върху мисленето
 • Науката под знамето на Нютон
 • Други

Есетата се изпращат по електронната поща на адрес: на  е-mail:  conf2015@phys.uni-sofia.bg с копие на адрес: lazarova@usb-bg.org

Краен срок: 28 февруари 2017 г.

УС на СФБ призовава всички свои членове да организират и участват в прояви, свързани с „Годината на Нютон “.


Учебна 2016/ 2017 г. Регламент и указания за организиране на олимпиадата по астрономия

21 ноември 2016

Указания за организиране и провеждане на областен /ІІ/ кръг на олимпиадата по астрономия на 24.02.2017 год.

Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по астрономия за учебната 2016/ 2017 год.

Указания за организиране и провеждане на І /общински/ кръг на олимпиадата по астрономия – учебна 2016/ 2017


Указания за организиране и провеждане на общинските /І/ кръгове на олимпиадите по природни науки

Указания за организиране и провеждане на І /общински/ кръг на олимпиадата по астрономия – учебна 2016/ 2017

Задачи за І /общински/ кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2016/ 2017 г.

Указания за организиране и провеждане на І /общински/ кръг на олимпиадата по биология – учебна 2016/ 2017 год.

Указания за организиране и провеждане на І /общинки/ кръг на олимпиадата по физика за учебната 2016/ 2017 год.

Указания за организиране и провеждане на І /общински/ кръг на олимпиадата по химия за учебната 2016/ 2017 год.


Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

Изх. 9137 – 929/ 21.11.2016 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Министерство на образованието и науката е национален координатор по участието на България в рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Един от хоризонталните приоритети на програмата е приоритетът „Наука с и за обществото“, чиято основна цел е насочена към това да бъде изградено ефективно сътрудничество между наука и общество в процеса на съчетаване на високите научни постижения със социалното съзнание и отговорност.

В качеството си на национален координатор на рамковата програма МОН има за цел да мултиплицира българското участие в реализацията на „Хоризонт 2020“, както и да съдейства за максималното разпространение на резултатите от нея сред широката българска общественост и всички заинтересовани страни.

От средата на 2016 г. Агробиоинститутът към Селскостопанската академия е част от международен консорциум, изпълняващ проект по направление „Наука с и за обществото“ на рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Дейностите на българския участник в проекта са насочени към: създаването на Информационен център за растителна биотехнология в Агробиоинститута към ССА; привличането на интереса на младите хора към клетъчната, функционалната и молекулярната генетика; създаването на мрежа между агробиоинститута и клубовете по биология от средните училища.

При интерес от страна на училището или учителите по биология да работят по пилотни програми в рамките на „Хоризонт 2020“, моля в срок до 30.11.2016 г. да изпратите на електронен адрес ivanova_petja@abv.bg заявка в свободен текст.

Приложение: кратка информация на Агробиоинститута към ССА, в която са отразени основните цели, задачи и дейности, предвидени в хода на проектното изпълнение.

ВАНЯ КАСТРЕВА, НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


Сертификати на участниците в Лабораторен практикум по химия

16 ноември 2016

Уважаеми колеги,

Сертификатите на участниците в Лабораторен практикум по химия – част „Вещества и техните свойства“ по предмета човекът и природата за V клас са на разположение в РУО – София-град.

Раздаването им ще се извършва в стая 416 от експерта по природни науки, а при отсъствието му в стая 422. Сертификатите могат да бъдат получени лично или от друго лице.

Старши експерт по природни науки

Петя Иванова


Учебна 2016/ 2017 год. Програма на олимпиадата по астрономия


Обучение на изявени ученици за олимпиадата по химия и опазване на околната среда

11 ноември 2016

Изх. № 9137 – 900/ 11.11.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Факултетът по химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски“ с подкрепата на Министерството на образованието и науката организира обучение на изявени ученици за олимпиадата по химия и опазване на околната среда по програмата за четвъртата състезателна група. Обучението ще се проведе от 9 до 11 декември 2016 год. Във факултета по химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София.

В обучението могат да се включат учениците, участвали в националния кръг на олимпиадата през учебната 2015 – 2016 год. в трета и четвърта състезателна група и учениците, неучаствали в националния кръг, но с резултати покриващи изискванията за участие в национален кръг.

Моля в срок до 15.11.2016 г. да заявите имената на учениците и учителите, които желаят да участват в школата на адрес: Hristo Chanev ohhc@chem.uni-sofia.bg. Телефон за допълнителна информация: 0898287567 – доц. Христо Чанев, ФХФ. Заявката е по образец приложен в писмото.

Приложение: заявка за участие

 ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


Обобщен анализ на входното ниво по човекът и природата за V клас

Анализ на входното ниво по човекът и природата за V клас, учебна 2016/ 2017 г.

Общ брой ученици решавали тестовете – 10 270 от 175 училища, Среден резултат 5,01

 • Брой оценки Слаб 2 – 195
 • Брой оценки Среден 3 – 440
 • Брой оценки Добър 4 – 1078
 • Брой оценки Мн. добър 5 – 4129
 • Брой оценки Отличен 6 – 3916

Училища непредставили анализ входно ниво – 7 общински и 7 частни


Открит урок по човекът и природата в 6. ОУ „Граф Николай Павлович Игнатиев“

9 ноември 2016

Да се забавляваш докато учиш!

Четиридесет учители от столични училища усетиха емоцията и лекотата, с която петокласниците от 6. ОУ усвояваха знания за явленията при разпространение на светлината.

20161104_154650        20161104_154413

С истинско удоволствие малките ученици в група по двама извършваха експерименти с градуиран оптичен кръг, източник на светлина, преграда с процеп за получаване на единичен лъч, плоско огледало и полукръгла прозрачна стъклена пластинка за доказване на явленията отражение и пречупване на светлината. Емоцията в часа беше допълнена и от експериментите, демонстрирани от тяхната учителка г-жа Митева.

Присъстващите гости бяха убедени, че това което ще върне интереса на учениците към предметите от природния цикъл, са възможностите обектите, процесите и явленията в природата да бъдат наблюдавани и изследвани, както в реални условия, така и с модели.

Приложение: модел на градуиран оптичен кръг в два размера, който може да се използва за осъществяване на експерименти.

Адрес на фирма, която е прави екрани по стени в учебни кабинети

фирма“ Сигма“, ул .Св.Наум 25,Албена Бургазлиева, 0886314417 и 02 4180837

Задачи за Националното състезание „Турнир на младите физици“ за учебната 2016/ 2017 год.

7 ноември 2016

Задачи за Националното състезание „Турнир на младите физици“ за учебната 2016/ 2017 год.

Общ файл  Регламент за организиране и провеждане на националното състезание „Турнир на младите физици“. Задачи за националното състезание ТМФ. Заявка за участие в І кръг.


Учебна 2016/ 2017 год. Регламент, задачи, заявка за участие в І кръг на ТМФ

Задачи за Националното състезание „Турнир на младите физици“ за учебната 2016/ 2017 год.

Общ файл. Регламент за организиране и провеждане на национарлното състезание „Турнир на младите физици“. Задачи за националното състезание ТМФ. Заявка за участие в І кръг.


Учебна 2016/ 2017 год. Регламент и указания за организиране на олимпиадата по биология

Указания за организиране и провеждане на І /общински/ кръг на олимпиадата по биология – учебна 2016/ 2017 год.

Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по биология

Програма за І /общински кръг/ на олимпиадата по биология


Учебна 2016/ 2017 г. Програми за олимпиадата по физика


Климентови дни 2016 Г.

ff-klimentovi_dni_2016n-1Физическият факултет на Софийски университет организира в рамките на Климентови дни 2016 г. лектория на тема: „Физичните открития и идеи, които формираха обществото на 21 век“.

Лекциите са предназначени за широка аудитория: студенти, ученици, преподаватели и хора интерисуващи се от наука и от история на науката.


Допуснати ученици от област София-град в Националното състезание за ключови компетентности по природни науки, 19-20.11.2016 г., Ловеч

6 ноември 2016

Предложени за участие в Националното състезание за ключови компетентности по природни науки

Допуснати до участие в Националното състезание за ключови компетентности по природни науки, 19-20.11.2016 г., Ловеч


Нов мейл на експерта по природни науки Петя Иванова

4 ноември 2016

Колеги,

Новият ми мейл е prirodninauki_ivanova@abv.bg.

Моля, на този мейл да изпратите заявките за Националното състезание по физика, както и да го ползвате в бъдеще.

Извинявам се за създаденото неудобство.

Старши експерт по природни науки Петя Иванова


Честит празник на Народните будители!

1 ноември 2016

captureУважаеми колеги,

Честит празник на Народните будители!

Да си спомним за нашите учители, за мъдростта която са ни дали, за силата, която са ни вдъхвали, за смелостта, с която са ни дарили! Да се поклоним на светите българи, които са познали и раздали на всеки вярата в доброто и жаждата за знания! Да бъдем техни последователи и днес и утре, когато нашите прекрасни ученици ще славят България по света.

Бъдете здрави!

С уважение, Петя Иванова, старши експерт по природни науки и екология