Събиране на декларации за информирано съгласие на родителите на ученици, които ще участват в различните кръгове на олимпиадите по астрономия, биология, физика и химия

30 декември 2016

Важно! Изх. № 9137 – 1021/ 30.12.2016 год.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

За да бъдат обявени публично резултатите от І, ІІ и ІІІ кръг на олимпиадите по природни науки – астрономия, биология и здравно образование, физика и химия и опазване на околната среда е необходимо да бъдат попълнени и представени декларации за информирано съгласие на родителите на учениците, които ще участват в различните кръгове на тези състезания.

Декларациите трябва да бъдат представени в РУО на експерта по природни науки и екология в деня на предаване на протоколите от общинските кръгове и писмените работи на допуснатите до областни кръгове на олимпиадите по астрономия – 24.01.2017 г., биология – 09.02.2017 г., физика – 24.01.2017 г. и химия – 31.01.2017 г. Декларациите са по образец приложен в писмото. При несъгласие от страна на родителите, името и резултата на съответния ученик няма да бъде публикуван.

Приложение: декларация за информирано съгласие

ВАНЯ КАСТРЕВА – НАЧАЛНИК НА РУО


Учебна 2016/ 2017 год. Резултати от Есенното национално състезание по физика, Велинград

21 декември 2016

Протокол с резултатите и класирането на участниците в Есенното национално състезание по физика, проведено на 25-26.11.2016 г., Велинград


Учебна 2016/ 2017 год. Задачи от есенното състезание по физика

2 декември 2016

Задачи от есенното състезание по физика, 25 – 27.11.2016 г., Велинград


Учебна 2016/ 2017 год. Задачи за І /общински/ кръг на олимпиадата по астрономия

1 декември 2016

Задачи за възрастова група 5 – 6 клас / Указания за проверка и оценка на задачите за 5 – 6 клас

Задачи за възрастова група 7 – 8 клас /Узазания за проверка и оценка на задачите за 7 – 8 клас

Задачи за възрастова група 9 – 10 клас / Указания за проверка и оценка на задачите за 9 – 10 клас

Задачи за възрастова група 11 – 12 клас/ Указания за проверка и оценка на задачите за 11 – 12 клас

Препоръки към учителите във връзка с проверката на общинския кръг на олимпиадата по астрономия