Учебна 2016/ 2017 г. Регламент и указания за организиране на олимпиадата по астрономия

21 ноември 2016

Указания за организиране и провеждане на областен /ІІ/ кръг на олимпиадата по астрономия на 24.02.2017 год.

Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по астрономия за учебната 2016/ 2017 год.

Указания за организиране и провеждане на І /общински/ кръг на олимпиадата по астрономия – учебна 2016/ 2017


Указания за организиране и провеждане на общинските /І/ кръгове на олимпиадите по природни науки

Указания за организиране и провеждане на І /общински/ кръг на олимпиадата по астрономия – учебна 2016/ 2017

Задачи за І /общински/ кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2016/ 2017 г.

Указания за организиране и провеждане на І /общински/ кръг на олимпиадата по биология – учебна 2016/ 2017 год.

Указания за организиране и провеждане на І /общинки/ кръг на олимпиадата по физика за учебната 2016/ 2017 год.

Указания за организиране и провеждане на І /общински/ кръг на олимпиадата по химия за учебната 2016/ 2017 год.


Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

Изх. 9137 – 929/ 21.11.2016 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Министерство на образованието и науката е национален координатор по участието на България в рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Един от хоризонталните приоритети на програмата е приоритетът „Наука с и за обществото“, чиято основна цел е насочена към това да бъде изградено ефективно сътрудничество между наука и общество в процеса на съчетаване на високите научни постижения със социалното съзнание и отговорност.

В качеството си на национален координатор на рамковата програма МОН има за цел да мултиплицира българското участие в реализацията на „Хоризонт 2020“, както и да съдейства за максималното разпространение на резултатите от нея сред широката българска общественост и всички заинтересовани страни.

От средата на 2016 г. Агробиоинститутът към Селскостопанската академия е част от международен консорциум, изпълняващ проект по направление „Наука с и за обществото“ на рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Дейностите на българския участник в проекта са насочени към: създаването на Информационен център за растителна биотехнология в Агробиоинститута към ССА; привличането на интереса на младите хора към клетъчната, функционалната и молекулярната генетика; създаването на мрежа между агробиоинститута и клубовете по биология от средните училища.

При интерес от страна на училището или учителите по биология да работят по пилотни програми в рамките на „Хоризонт 2020“, моля в срок до 30.11.2016 г. да изпратите на електронен адрес ivanova_petja@abv.bg заявка в свободен текст.

Приложение: кратка информация на Агробиоинститута към ССА, в която са отразени основните цели, задачи и дейности, предвидени в хода на проектното изпълнение.

ВАНЯ КАСТРЕВА, НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД