Природни науки и екология – представяне и защита на проекти – учебна 2016/ 2017 год.

29 септември 2016

Указания за организиране и провеждане на Националното състезание по природни науки и екология – представяне и защита на проекти, 14-16.10.2016 г., Сопот

Регламент на Националното състезание по природни науки и екология – представяне и защита на проекти за учебната 2016/ 2017 г.


ХV-то Национално състезание по природни науки – защита на проекти 14-16.10.2016 г., Сопот

Указания за организиране и провеждане на Националното състезание по природни науки и екология – представяне и защита на проекти, 14-16.10.2016 г., Сопот

Програма на ХV национално състезание

Формуляр „Данни за проектите“

Информация за настаняване

Заявка за културна програма


График на олимпиади, състезания и конкурси

19 септември 2016

Примерно годишно разпределение по учебния предмет човекът и природата по нова учебна програма

12 септември 2016

Примерно годишно разпределение по учебния предмет човекът и природата за V клас по нова учебна програма

Дидактически материали в помощ на учителя

Примери за обвързване на общообразователния учебен предмет човекът и природата – прогимназиален етап с ключовите компетентности

Дейности за придобиване на Ключови компетентности

Познавателни равнища по Блум

Текущо оценяване от устни, писмени и практически изпитвания

Примерно оценяване на домашна работа

Примерно оценяване при лабораторна работа

Характеристики и оценяване при проектно обучение. Оценяване при представяне на проект


Примерен списък на уреди, прибори, пособия, стъклария, реактиви и други консумативи, необходими за провеждане на практически дейности по учебния предмет човекът и природата в V клас

8 септември 2016

captureВъв връзка с дейностите по модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“ на Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ одобрените по програмата училища ще получат финансиране, което е в съответствие с броя ученици обучавани в училището в 5 клас през предходните две учебни години.

Примерен списък на уреди, прибори, пособия, стъклария, реактиви и други консумативи, необходими за провеждане на практически дейности по учебния предмет човекът и природата в V клас

Изразходването на финансовите средства по Модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“ на Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ трябва да бъде пропорционално насочено към обезпечаване на експерименталната работа за трите части на учебната програма по човекът и природата за V клас − Физични явления, Вещества и техните свойства, Структура и жизнени процеси на организмите, съобразно конкретните наличности и нужди от осъвременяване на материалната база за преподаване на предмета в училището.

Допустими са разходите за закупуване на:

Част „Физични явления“: мерителни цилиндри, метални твърди тела с правилна форма (цилиндри, кубчета и др.), равнораменни везни, електронни везни, комплект теглилки, различни твърди тела (метални цилиндри, трупчета и др.), спиртни термометри, цифрови термометри, медицински термометри, телескопи, звездни карти.

Част „Вещества и техните свойства“: учебни комплекти за лабораторна работа за V клас, хронометри, стативи, Ерленмайерови колби 250 ml, спиртни лампи, бехерови чаши 250 ml, мерителни цилиндъри, защитни азбестови мрежи, филтърна хартия и химикали (син камък, манганов диоксид, амониев нитрат, алуминиев трихлорид, кислородна вода, калциева основа, разтвор на оцетна киселина, спиртен разтвор, активен въглен и др. химикали, необходими за провеждането на лабораторните упражнения).

Част „Структура и жизнени процеси на организмите“: увеличителни прибори (лупи, микроскопи), набори за микроскопиране (пинцети, ножици, скалпели, пипети, часовникови стъкла, бръснарски ножчета с предпазители и др.), набори с трайни микроскопски препарати, покривни и предметни стъкла, багрила (йодна тинктура, метиленово синьо, хематоксилин и еозин и др.), термос, стъклени фунии и тръбички, епруветки, гумени маркучи и тапи, пластмасови макети на: едноклетъчни организми, храносмилателна система при човека, дихателна система при човека, бъбреци и др.

Не е допустимо използването на средства по програмата за извършване на ремонтни дейности, обзавеждане (маси, столове, шкафове) или закупуване на компютърни конфигурации, лаптопи, таблети, мултимедии и интерактивни дъски.

Старши експерт по природни науки

Петя Иванова

 


Учебна 2016/ 2017 г. Примерни разпределения и програми по биология и здравно образование за 7 клас във връзка с писмо № 9105-242/ 05.08.2016 г. на МОН за компенсиране на учебеното съдържание по предмета БЗО.

2 септември 2016

Примерно разпределение по биология и здравно образование за 7 клас за 68 часа годишен хорариум – /не е актуално от учебната 2018/ 2019 година/

Примерна програма по биология и здравно образование за СИП или ЗИП за 7 клас – 11 часа годишен хорариум /не е актуално от учебната 2018/ 2019 година/


Годишно съвещание с учителите по предмета „Човекът и природата“ за V и VI клас

1 септември 2016

Изх. № 9137 – 676/ 31.08.2016 Г.

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че работна среща с учителите, които преподават  предмета Човекът и природата в 5 и 6 клас ще се състои на 07.09.2016 год. от 10:00 часа в ЧСУ „Дружба“, ж.кл Обеля 2, ул. 106, №3 /до 140 СУ „Иван Богоров“/. До училището може да се ползва метро – слиза се на метростанция „Обеля“.

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД:                                                                                                                   ВАНЯ КАСТРЕВА

ВИЛМА ДОМИНИКОВА Съгласно заповед № РД 10 – 2085/ 24.08.2016 г. на Министъра на образованието и науката