Примерни разпределения и програми по биология и здравно образование за 7 клас във връзка с писмо № 9105 – 242/ 05.08.2016 г. на МОН за компенсиране на учебното съдържание по предмета БЗО

30 август 2016

Примерно разпределение по биология и здравно образование за 7 клас – 68 часа годишен хорариум /обединени учебна програма за 7 клас и тип Хордови/

Примерна програма по биология и здравно образование за СИП или ЗИП за 7 клас – 11 часа годишен хорариум


Варианти на компенсиране на учебното съдържание по учебните предмети история и цивилизация, география и икономика и биология и здравно образование

Изх. №9137-642/10.08.16 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН №9105-242/05.08.16 г., с вх.№ 0200-965/09.08.2016 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че за осъществяване на плавен преход между различните етапи и степени на образование след влизане в сила на § 24 от Закона за предучилищното и училищното образование за учениците, които следва да се обучават в VII клас през учебната 2016/2017 и през учебната 2017/2018 г., компенсирането на учебното съдържание по учебните предмети история и цивилизация, география и икономика и биология и здравно образование може да се извърши чрез избор от следните варианти:

Първи вариант.

34 часа от годишния хорариум, предвидени за задължителноизбираема подготовка или свободноизбираема подготовка, от училищния учебен план в VII клас, да се разпредели между учебните предмети, както следва:

  • за история и цивилизация – 12 часа годишно, които да се използват за изучаване на учебно съдържание, както и за упражнение и за усъвършенстване на компетентности, свързани с Обща средновековна история;
  • за география и икономика – 11 часа годишно, които да се използват за изучаване на учебно съдържание, както и за упражнение и за усъвършенстване на компетентности, свързани с География на Балканския полуостров и Европа;
  • за биология и здравно образование – 11 часа годишно, които да се използват за изучаване на учебно съдържание, както и за упражнение и за усъвършенстване на компетентности, свързани с Гръбначни животни.

Обучението се осъществява по учебни програми, разработени върху части от съответните учебни програми за задължителна подготовка, утвърдени от министъра на образованието и науката, и с урочни статии от одобрените учебни помагала по предмета за VIII клас, в които се изучава съответното учебно съдържание.

Оценяването по всеки от трите учебни предмета е само с текущи оценки.

В свидетелството за основно образование срещу учебните предмети история и цивилизация, география и икономика и биология и здравно образование, изучавани като задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка за компенсиране на учебно съдържание, се вписва само годишният хорариум.

Учебните часове в задължителноизбираема или в свободноизбираема подготовка, предвидени за изучаване на история и цивилизация, география и икономика и биология и здравно образование за компенсиране на учебно съдържание, може да допълват нормата на преподавателска работа или да се възлагат допълнително над нея на учителите, които преподават съответните учебни предмети в паралелките в VII  клас.

В случаите, когато учебните часове по история и цивилизация, география и икономика и биология и здравно образование се предвидят в училищния учебен план като задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка за компенсиране на учебно съдържание, следва да е спазено изискването за подадени заявления за изучаване на учебните предмети в съответния раздел от учебния план.

Втори вариант

В училищния учебен план в часовете за свободноизбираемата подготовка може да се заложи по един учебен час седмично за всеки от учебните предмети история и цивилизация, география и икономика и биология и здравно образование за компенсиране на учебно съдържание.

Обучението се осъществява по учебни програми, разработени върху части от съответните учебни програми за задължителна подготовка, утвърдени от министъра на образованието и науката и с урочни статии от одобрените учебници по предмета за VIII клас.

В този случaй се прилага нормативната уредба, която регулира организирането и провеждането на свободноизбираемата подготовка.

Трети вариант

Разработване на годишно тематично разпределение по всеки от учебните предмети история и цивилизация, география и икономика и биология и здравно образование, което да включва преструктуриране на учебното съдържание с цел изпълнение на учебната програма за VII клас, както и компенсиране на учебно съдържание чрез части от съответните учебни програми за задължителна подготовка в VIII клас, утвърдени от министъра на образованието и науката.

Обучението се осъществява с одобрените по учебния предмет учебници за VII клас и чрез допълнителни  урочни статии от одобрени учебни помагала за VIII клас със съответното учебно съдържание.

В националното външно оценяване в края на VII клас се оценяват само компетентностите, придобити в резултат на обучението по учебните програми за задължителна подготовка за VII клас.

Педагогическият съвет обсъжда и приема решение по предложените варианти. Решението следва да отчита в най-голяма степен интереса на учениците, като гарантира възможност за оптимално усвояване на учебното съдържание и време, както за получаване на нови знания, така и за усъвършенстване на уменията на учениците.

Директорът на училището, в качеството си на председател на Педагогическия съвет, предприема съответните действия за изпълнение на решението.

Предложените варианти биха дали възможност при завършване на основно образование, в изпълнение на разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование, след VII клас учениците да придобият компетентностите, които е предвидено да притежават в края на прогимназиалния етап към момента, в който са постъпили в съответния етап. Това би позволило обучението им да продължи в съответствие със ЗПУО и подзаконовите актове по неговото прилагане, както и плавното надграждане на знания и умения в средната степен на образование и в крайна сметка, придобиване на необходимите ключови компетентности в края на задължителното им образование.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


Изисквания за резултатите от обучението по учебния предмет човекът и природата

26 август 2016

Изисквания за резултатите от обучението по учебния предмет човекът и природата – начален и прогимназиялен етап – въвеждат се постепенно, от учебната 2016-2017 г. – начало – новата учебна програма по човекът и природата за 5 клас.


Нови учебни програми

24 август 2016

Учебна по човекът и природата за IV клас (85 часа)/въвежда се от учебната 2019/ 2020 год./

Учебна програма по човекът и природата за ІІІ клас (85 часа)/въвежда се от учебната 2018/ 2019 г./

Учебна програма по човекът и природата за V клас (68 часа) /въвежда се от учебната 2016/ 2017 г./

Учебна програма по човекът и природата за VI клас (32 часа)/въвежда се от учебната 2017/ 2018 г./


Олимпийският ни отбор по химия с четири бронзови медала от Международната олимпиада в Тбилиси, Грузия, 23 юли – 1 август 2016 г.

3 август 2016

CaptureОтбори от над 80 държави се надпреварваха в едно от най-престижните състезания по химия – Международната олимпиада  – домакин, на която тази година от 23 юли до 1 август беше град Тбилиси в Грузия. България се представяше от Янислав Данчовски, МГ Плевен, 12 клас, Любен Бориславов и Борис Борисов, НПМГ, 12 клас и Кръстьо Драгинов, ПМГ Гоце Делчев, 11 клас. И четиримата участници бяха отличени с бронзови медали.

Международната олимпиада по химия се провежда за първи път през 1968 г., а България е редовен участник още от следващата 1969 г. в Чехословакия. Участниците в българския национален отбор са четирима на брой и се избират измежду най-добре класираните участници на Националния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда. България е домакин на олимпиадата през 1971 г. и 1982 г. От 1999 г. до 2016 г. нашите ученици са спечелили общо 38 медала: 1 златен, 8 сребърни и 29 бронзови.


Цветослав Георгиев и Габриела Христова от СМГ и Никола Тодоров и Виктория Христова от НПМГ са участниците в Международната олимпиада по биология, проведена от 17 до 24 юли 2016 г. в град Ханой, Виетнам.

Сребро и два бронзови медала са отличията на българския олимпийски отбор в Международната олимпиада по биология, която се проведе в Ханой, Виетнам от 17 до 24 юли 2016 год.

CaptureСред 72 държави младите биолози показаха резултати от целогодишната си работа и няколкоседмичната  подготовка с техните ръководители – доц. Албена Йорданова, доц. Снежанка Томова и Радослав Александров (докторант).  Сребърният медал е за Цветослав Ангелов, 12 клас, а бронзовите медали за Никола Тодоров 12 клас и Виктория Христова, 11 клас.

На олимпиадата през 2015 г. Цветослав спечели бронзов медал, а Виктория – почетна грамота. Габриела и Никола се състезаваха в отбора за първи път тази година.

Международната олимпиада по биология се провежда за първи път през 1990 г. в Чехословакия. България е една от шестте страни основателки. През 1994 г. олимпиадата се провежда във Варна, България. До 2016 г. отборът е донесъл на страната ни общо 52 медала: 4 златни, 9 сребърни и 39 бронзови.

 


Един сребърен медал, три бронзови медала и почетна грамота са отличията, с които се завърна нашият олимпийски отбор по физика от 47-мата Международна олимпиада, 10 -18 юли 2016 г., Цюрих, Швейцария.

Сред 87 държави и близо 400 участници, Българският национален отбор по физика се представи достойно и прибави нови пет отличия към спечелените ни до момента медали и почетни грамоти.

CaptureСребърен медал завоюва Дилян Христов, 12 клас от НПМГ, бронзови медали – Александър Кратинов, 12 клас, 4 ЕГ Варна, Александър Иванов, 11 клас и Александър Щедридски, 12 клас от СМГ, а Никола Пулев от 12 клас на СМГ бе удостоен с почетна грамота.

Ръководители на отбора са доц. Виктор Иванов и доц. Мирослав Абрашев от ФзФ на СУ  „Св. Климент Охридски“.

Международната олимпиада по физика е учредена през 1967 год. България участва във всички издания на олимпиадата  от тогава насам. До този момент българските ученици са спечелили за страната ни общо 114 медала: 14 златни, 38 сребърни, 66 бронзови медали и 60 почетни грамоти. Изключително постижение за България е абсолютното първо място на Иван Иванов на 14-тата Международна олимпиада по физика през 1983 г.


Учебна 2015/ 2016 г. Статистика и протоколи от Софийско градско състезание „Талнтлив химик“

Статистика и протоколи от Софийското градско състезание „Талантлив химик“, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016