Примерни разпределения и програми по биология и здравно образование за 7 клас във връзка с писмо № 9105 – 242/ 05.08.2016 г. на МОН за компенсиране на учебното съдържание по предмета БЗО

30 август 2016

Примерно разпределение по биология и здравно образование за 7 клас – 68 часа годишен хорариум /обединени учебна програма за 7 клас и тип Хордови/

Примерна програма по биология и здравно образование за СИП или ЗИП за 7 клас – 11 часа годишен хорариум


Варианти на компенсиране на учебното съдържание по учебните предмети история и цивилизация, география и икономика и биология и здравно образование

Изх. №9137-642/10.08.16 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН №9105-242/05.08.16 г., с вх.№ 0200-965/09.08.2016 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че за осъществяване на плавен преход между различните етапи и степени на образование след влизане в сила на § 24 от Закона за предучилищното и училищното образование за учениците, които следва да се обучават в VII клас през учебната 2016/2017 и през учебната 2017/2018 г., компенсирането на учебното съдържание по учебните предмети история и цивилизация, география и икономика и биология и здравно образование може да се извърши чрез избор от следните варианти:

Първи вариант.

34 часа от годишния хорариум, предвидени за задължителноизбираема подготовка или свободноизбираема подготовка, от училищния учебен план в VII клас, да се разпредели между учебните предмети, както следва:

  • за история и цивилизация – 12 часа годишно, които да се използват за изучаване на учебно съдържание, както и за упражнение и за усъвършенстване на компетентности, свързани с Обща средновековна история;
  • за география и икономика – 11 часа годишно, които да се използват за изучаване на учебно съдържание, както и за упражнение и за усъвършенстване на компетентности, свързани с География на Балканския полуостров и Европа;
  • за биология и здравно образование – 11 часа годишно, които да се използват за изучаване на учебно съдържание, както и за упражнение и за усъвършенстване на компетентности, свързани с Гръбначни животни.

Обучението се осъществява по учебни програми, разработени върху части от съответните учебни програми за задължителна подготовка, утвърдени от министъра на образованието и науката, и с урочни статии от одобрените учебни помагала по предмета за VIII клас, в които се изучава съответното учебно съдържание.

Оценяването по всеки от трите учебни предмета е само с текущи оценки.

В свидетелството за основно образование срещу учебните предмети история и цивилизация, география и икономика и биология и здравно образование, изучавани като задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка за компенсиране на учебно съдържание, се вписва само годишният хорариум.

Учебните часове в задължителноизбираема или в свободноизбираема подготовка, предвидени за изучаване на история и цивилизация, география и икономика и биология и здравно образование за компенсиране на учебно съдържание, може да допълват нормата на преподавателска работа или да се възлагат допълнително над нея на учителите, които преподават съответните учебни предмети в паралелките в VII  клас.

В случаите, когато учебните часове по история и цивилизация, география и икономика и биология и здравно образование се предвидят в училищния учебен план като задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка за компенсиране на учебно съдържание, следва да е спазено изискването за подадени заявления за изучаване на учебните предмети в съответния раздел от учебния план.

Втори вариант

В училищния учебен план в часовете за свободноизбираемата подготовка може да се заложи по един учебен час седмично за всеки от учебните предмети история и цивилизация, география и икономика и биология и здравно образование за компенсиране на учебно съдържание.

Обучението се осъществява по учебни програми, разработени върху части от съответните учебни програми за задължителна подготовка, утвърдени от министъра на образованието и науката и с урочни статии от одобрените учебници по предмета за VIII клас.

В този случaй се прилага нормативната уредба, която регулира организирането и провеждането на свободноизбираемата подготовка.

Трети вариант

Разработване на годишно тематично разпределение по всеки от учебните предмети история и цивилизация, география и икономика и биология и здравно образование, което да включва преструктуриране на учебното съдържание с цел изпълнение на учебната програма за VII клас, както и компенсиране на учебно съдържание чрез части от съответните учебни програми за задължителна подготовка в VIII клас, утвърдени от министъра на образованието и науката.

Обучението се осъществява с одобрените по учебния предмет учебници за VII клас и чрез допълнителни  урочни статии от одобрени учебни помагала за VIII клас със съответното учебно съдържание.

В националното външно оценяване в края на VII клас се оценяват само компетентностите, придобити в резултат на обучението по учебните програми за задължителна подготовка за VII клас.

Педагогическият съвет обсъжда и приема решение по предложените варианти. Решението следва да отчита в най-голяма степен интереса на учениците, като гарантира възможност за оптимално усвояване на учебното съдържание и време, както за получаване на нови знания, така и за усъвършенстване на уменията на учениците.

Директорът на училището, в качеството си на председател на Педагогическия съвет, предприема съответните действия за изпълнение на решението.

Предложените варианти биха дали възможност при завършване на основно образование, в изпълнение на разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование, след VII клас учениците да придобият компетентностите, които е предвидено да притежават в края на прогимназиалния етап към момента, в който са постъпили в съответния етап. Това би позволило обучението им да продължи в съответствие със ЗПУО и подзаконовите актове по неговото прилагане, както и плавното надграждане на знания и умения в средната степен на образование и в крайна сметка, придобиване на необходимите ключови компетентности в края на задължителното им образование.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД