Закони

Закон за предучилищното и училищното и училищното образование – ДВ, бр. 79/ 13.10.2015 г.

Закон за Народната просвета – отменен със Закона за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.)

Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план – отменен със Закона за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.)