29 септември 2023

УЧЕБНА 2023 – 2024 г.


Нормативни документи действащи в системата на училищното и предучилищното образование през учебната 2023/ 2024 г.

20 септември 2023

Заповед № РД09-2049/28.08.2023 г. за определяне на графици за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2023/2024 година (публ. 01.09.2023 г.)


Нормативни документи действащи в системата на училищното и предучилищното образование през учебната 2020/ 2021 г.

16 септември 2020

Закони

Наредби

Заповеди


АКТУАЛИЗИРАНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ДЕЙСТВАЩИ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

7 ноември 2019

ЗАКОНИ

НАРЕДБИ


Новоприети нормативни документи

9 октомври 2018

Закон за предучилищното и училищното образование – самостоятелен документ

Закон за предучилищното и училищното образование – публикуван в ДВ, бр. 79/ 13.10.2015 г.

ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ

Наредба № 4/ 30.11.2015 за учебния планДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 04.12.2015 г. , отменя Наредба № 6 от 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование.

Наредба № 6/ 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала ДВ, бр. 94/ 04.12.2016 г. – ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 14.12.2015 г., отменя Наредба № 5 от 2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала.

Наредба № 6/ 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., отменя Наредба № 2 от 2009 г. за усвояването на книжовен български език

Наредба № 7/ 11.08.2016 г. за профилираната подготовкаДВ бр. 67 от 26.08.2016 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8/ 2013 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 66/ 2016 г. изм. и допъл., бр. 75/ 2017 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Наредба № 8/ 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образованиепубликувана в ДВ, бр. 66/ 23.08.2016 г., отменя Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Наредба № 9/ 19.09.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищно образование ДВ, бр. 68/30.08.2016 г., отменя Наредба № 7 за откриване, преобразуване и закриване на частни детски гредини и училища

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование –  ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г., отменя Наредба № 11 от 2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища и Инструкция № 1 от 2014 г. за провеждане на целодневна организация на учебния ден (ДВ, бр. 93 от 2014 г.).

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11/ 01.09.2017 г. за оценяване на резултатите от обучението

Наредба № 11/ 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на ученици ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г., отменя: 1. Наредба № 3 от 2003 г. за системата за оценяване  2. Наредба № 3 от 2004 г. за организацията и провеждането на ДЗИ 3. Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Наредба № 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и други педагогически специалисти – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г., отменя Наредба № 5 от 1996 г. за условията за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в системата на НП и реда за придобиване на професионално-квалификационни степени и Инструкция № 2 от 1994 г. за изискванията за заемане на длъжността „учител“ или „възпитател“ съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13/ 2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование (ДВ, бр. 80/ 2016 г.)

Наредба № 13/ 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образованиеДВ, бр. 80/ 11.10.2016 г.

 


Заповеди

9 октомври 2015

Учебна 2018/ 2019 г.

Заповед № РД 09 – 2686/ 20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученически олимпиадите и национални състезания през учебната 2018/ 2019 г.

Заповед № РД 09 – 1710/ 29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на ДЗИ и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2018/ 2019 г.

Заповед №РД – 1709/ 29.08.2018 г. за определяне на датите за провеждане на изпитите )НВО( в ІV, VІІ и Х клас, график за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VІІ клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища съгласно Наредба № 10/ 01.09.2016 г. след завършено основно образование

Заповед № РД – 1708/ 29.08.2018 г. за определяне график на учебното време за учебната 2018/ 2019 г.

Учебна 2017/ 2018 г.

Заповед № РД 09 – 5411/ 12.10.2017 г. за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания

Заповед № РД 09 – 1396/ 15.09.2016 г. за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания

Заповед № РД 09-1418/ 02.10.2015 г .а организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания за 2015/ 2016 г.

Заповед № РД 09 – 1221 от 28.08.2015 г. за определяне на график за учебното време за учебната 2015-2016 г.

Заповед № РД 09-1222 от 28.08.2015 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в ІV, в VІІ клас и VІІІ клас за учебната 2015-2016 г.

Заповед № РД 09-1224 от 28.08.2015 г. за определяне на дати и графикна дейностите за органицацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2015-2016 г.


Закони

1 септември 2015

Закон за предучилищното и училищното и училищното образование – ДВ, бр. 79/ 13.10.2015 г.

Закон за Народната просвета – отменен със Закона за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.)

Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план – отменен със Закона за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.)

 


Наредби

6 април 2015

Наредба № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за ДЗИ

Наредба № 2 от 18.05.2000 г. за учебно съдържание

Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване

Наредба № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните дрелостни изпити

Наредба № 3 от 18.02.2008 г. за нормите на преподавателска работа и реда за определяне числеността на персонала в системата на народната просвета

Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета

Наредба №5 от 29.12.1996 г. за условията за повишаване квалификацията на педагогическите кадри

Наредба № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи, степени на образование

Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и броя на учениците и на децата в паралелките и групите

Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби