Учебна 2016/ 2017 год

1 октомври 2016

Учебна 2016/ 2017 год.

Входно ниво по ЧП за 5 клас – съобразено с новите изисквания за резултатите от учебния предмет, новите учебни програми и новата Наредба за оценяване

Тест – спецификация

Задачи за входно ниво за учебната 2016/ 2017 г.

Годишно съвещание с учителите, които преподават човекът и природата в 5 и 6 клас

Текущо оценяване от устни, писмени и практически изпитвания

Познавателни равнища по Блум

Примерно оценяване при лабораторна работа

Изизсквания за резултатите от учебния предмет човекът и природата. Обвързване на общообразователния учебен предмет човекът и природата гимназиален етап

Ключови компетентности

Характеристики и оценяване при проектно обучение. Оценяване при представяне на проект