Изменен регламент на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за учабната 2021/ 2022 год.

10 март 2022

Изменение на регламента на олимпиадата по химия и опазване на околната срада за учебната 2021/ 2022 год.