Лятно училище за учители „Физика за и със смартфон“, 11-15 юли 2016 г.

19 май 2016

Писмо за организиране и провеждане на лятното училище за учители „Физика за и със смартфон“, 11 – 15 юли 2016 г., ФФ на СУ „Св. Климент Охридски“


Лятно училище за учители „Физика за и със смартфон“, 11-15 юли, ФФ на СУ „Св. Климент Охридски“

Изх. 9137 – 452/ 17.05.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ                                                                                                                                           НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с квалификацията на учителите по природни науки от 11 до 15 юли 2016 год. във Физически факултет на Софийски университет, съвместно с Министерството на образованието и науката се организира провеждането на Лятно училище за учители „Физика за и със смартфон“.

Квалификационният курс има за цел да даде основни знания в тази съвременна област на висшите технологии и приложението. За учителите такъв курс би бил особено полезен и поради необходимостта от засилено присъствие на експеримента в процеса на обучение.

Квалификационният курс е без такса правоучастие.

В Лятно училище „Физика за и със смартфон“ от област София-град могат да се включат пет учители.

Моля, желаещите да участват да изпратят заявка по образец на електронен адрес: ivanova_petja@abv.bg. до 05.06.2016 год. Списъкът на участниците ще бъде изготвен според последователността на подаване на заявките. Предимство имат учителите, които не са участвали в обученията по „Нанотехнологии 2014“ и „Фотоника 2015“.

На участниците ще бъдат раздадени сертификати.

Приложение:

  1. Заявка за участие
  2. Програма на обучението

ВАНЯ КАСТРЕВА                                                                                                                                        НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД