Министерство на образованието и науката
брой: 78, от дата 29.9.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.15


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (ДВ, бр. 74 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 8, ал. 4 се добавя изречение второ: „Изключения се допускат само когато след полагане на изпит по чл. 7, ал. 3, т. 3 се променя годишната оценка.“
§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 6 думите „качествен показател“ се заменят с „качествените показатели по ал. 2, като качественият показател, изразяващ степента на постигане на очакваните резултати от обучението по ал. 2, т. 5, е „незадоволителен“.
2. В ал. 7 думите „системата от качествени показатели“ се заменят със „системата от символи на качествените показатели“.
§ 3. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 думата „ниво“ се заменя с „равнище“.
2. Алинея 7 се отменя.
§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 4:
„4. три текущи изпитвания по учебни предмети или модули от учебната практика“.
2. В ал. 2 думите „не се включва“ се заменят с „се включва“.
§ 5. В чл. 13, ал. 3 накрая се добавя „с изключение на случаите, когато текущото писмено изпитване е под формата на тест с избираеми отговори и/или с кратък свободен отговор“.
§ 6. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
„(6) В случаите по ал. 5, когато ученикът не се яви на определената дата за полагане на изпита за определяне на срочна оценка, се определя втора дата за полагането му, която не може да бъде по-късно от две седмици след приключване на учебния срок. Когато ученикът не се яви и на втората дата за полагане на изпита за определяне на срочна оценка, срочна оценка по учебния предмет не се поставя, а ученикът полага изпит за определяне на годишна оценка по съответния учебен предмет.“
2. Досегашните ал. 6, 7, 8, 9 и 10 стават съответно ал. 7, 8, 9, 10 и 11.
3. Създава се ал. 12 със следното съдържание:
„(12) С решение на педагогическия съвет срокът за определяне на срочна оценка по ал. 8 може да се удължи, но с не повече от един месец за ученик, който няма минималния брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1 и е допуснал отсъствия поради продължителни здравословни проблеми, удостоверени с медицински документ, в повече от 25 % от часовете по учебния предмет в съответния вид подготовка.“
§ 7. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 накрая се добавя „и поне две текущи изпитвания“.
2. Алинея 6 се отменя.
§ 8. В чл. 38, ал. 1, т. 4 думите „по чл. 23, ал. 6“ се заменят с „по чл. 22, ал. 6“.
§ 9. В чл. 40 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „по ал. 2, т. 2“ се заменят с „по ал. 1, т. 2“.
2. В ал. 6 думите „по ал. 6“ се заменят с „по ал. 5“.
§ 10. В чл. 43, ал. 2 думите „чл. 40, ал. 1, т. 2“ се заменят с „чл. 40, ал. 1, т. 1“.
§ 11. В чл. 57 т. 4 се изменя така:
„4. определя със заповед лице, което подготвя окончателните варианти на изпитните материали за съответния учебен предмет от националното външно оценяване и конкретните правила за оценяването им и ги утвърждава;“.
§ 12. В чл. 62, ал. 2 след думата „лица“ се добавя „с професионална квалификация „учител“ по съответния учебен предмет“.
§ 13. В чл. 74 ал. 3 се изменя така:
„(3) В заповедта по ал. 1 се определя и лицето – специалист по съответния учебен предмет, което координира дейността на комисията по ал. 1, подготвя окончателните варианти на изпитните материали и конкретните правила за оценяването им и ги утвърждава.“
§ 14. В чл. 84 т. 3 се изменя така:
„3. определя със заповед лице, което подготвя окончателните варианти на изпитните материали за съответния учебен предмет от държавните зрелостни изпити и конкретните правила за оценяването им и ги утвърждава;“.
§ 15. В чл. 89, ал. 3 след думата „лица“ се добавя „с професионална квалификация „учител“ по съответния учебен предмет“.
§ 16. В чл. 96 ал. 3 се отменя.
§ 17. В чл. 103 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 запетаята след думите „началото на изпита“ се замества с „и“, а думите „и при осъществяване на видеонаблюдение за правилното протичане на изпита“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „от обществения съвет“ се заменят с „по ред, определен в правилника за дейността на училището“.
§ 18. В чл. 108 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 6 накрая се добавя запетая и думите „когато лицето желае признаване на класове от VIII до ХII включително.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Документите по ал. 1, т. 5 и 7 се подават в оригинал, а документите по т. 2, 3, 4 и 6 – в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа.“
3. В ал. 5 накрая се добавя запетая и думите „както и за лица, които желаят признаване на класове от I до IV включително.“
4. В ал. 7 след думата „признаването“ се добавя „на основно образование,“.
5. Създава се ал. 9:
„(9) В случаите по чл. 106, ал. 3 желаещите признаване на завършен клас, етап или степен на училищно образование подават само документите по ал. 1, т. 1, 2 и 7, както и превод на български език на документа по т. 2 от заклет преводач.“
§ 19. В чл. 111, ал. 3 думите „по чл. 110, ал. 3“ се заменят с „по чл. 110, ал. 2“.
§ 20. Параграф 7 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 7. (1) Наредбите по § 6, т. 1 и 2, с изключение на чл. 7, ал. 6 и чл. 10, ал. 3, т. 1 от отменената Наредба № 3 от 2003 г. за системата за оценяване и на чл. 13а, ал. 1, т. 1, чл. 14, т. 5, чл. 18а, ал. 8, чл. 20, ал. 7 и чл. 29 от отменената Наредба № 3 от 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити, продължават да се прилагат през учебната 2016 – 2017 г., учебната 2017 – 2018 г., учебната 2018 – 2019 г., учебната 2019 – 2020 г. и учебната 2020 – 2021 г. за учениците по § 24, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО.
(2) В случаите по ал. 1 при прилагане на наредбите по § 6, т. 1 и 2 министърът на образованието и науката определя със заповед:
1. лице, което утвърждава изпитните материали за съответния учебен предмет от националното външно оценяване и конкретните правила за оценяването им;
2. лице, което утвърждава изпитните материали за държавния зрелостен изпит по съответния учебен предмет и конкретните правила за оценяването им.
(3) В случаите по ал. 1 при прилагане на наредбата по § 6, т. 1 на учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуална учебна програма, се поставят оценки само с качествен показател, които може да са „постига изискването“, „справя се“ и „среща затруднения“.
(4) В случаите по ал. 1 при прилагане на наредбата по § 6, т. 2:
1. при провеждане на държавните зрелостни изпити имат право да присъстват като наблюдатели до трима определени до 10 дни преди изпитния ден по ред, определен в правилника на училището, представители на родители (попечители, представители на непридружените непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) на ученици от училището, в което се провежда държавният зрелостен изпит, като могат да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на изпита и при допускането и разпределението на квесторите и на зрелостниците в сградата, но нямат право на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит; представители на родителите не могат да бъдат родители (попечители, представители на непридружените непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) на зрелостници, лица, извършващи образователни услуги на зрелостници, и лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, съответстващо на учебния предмет, като тези обстоятелства се удостоверяват с декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и науката;
2. след приключване на разсекретяването на изпитните работи от държавния зрелостен изпит по определен предмет съответната комисия за засекретяване и разсекретяване ги предава с приемателно-предавателен протокол на лице, определено със заповед на министъра на образованието и науката, за съхранение в срок три месеца след оповестяване на резултатите от държавните зрелостни изпити, след което се унищожават;
3. регионалната комисия за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити предава на директорите на училищата, в които са се обучавали зрелостниците, копия от окончателните протоколи с изпитните работи, а оригиналните окончателни протоколи с изпитните работи предава на началника на регионалното управление на образованието.“
Заключителна разпоредба
§ 21. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ù в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
6897