Министерство на образованието и науката
брой: 78, от дата 29.9.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.14


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 68 от 2016 г.; изм., бр. 12 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) в т. 2 буква „а“ се отменя;
б) точка 4 се отменя.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Когато с документите по ал. 2, съответно с документите по глава трета, раздел II, се удостоверяват факти и обстоятелства, които са служебно известни на министъра на образованието и науката или се отнасят до данни, които са вече създадени, събрани, изменени или заличени от друг административен орган, съответните документи не се прилагат, като същите се описват в заявлението по ал. 1 по начин, който да позволява удостоверяването и проверката на съответните факти и обстоятелства по служебен път.“
§ 2. В чл. 19 думата „Откриването“ се заменя с „Вписването“.
§ 3. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. Частните детски градини и частните училища могат да предлагат обучение по авторски програмни системи за предучилищно образование и авторски учебни програми за професионална подготовка, които се утвърждават със заповед на министъра на образованието и науката, при вписване в регистъра на институциите на частната детска градина или частното училище.“
§ 4. В чл. 21, ал. 2 т. 4 се отменя.
§ 5. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „с обяснителна записка по част архитектура;“
б) точка 3 се отменя.
2. В ал. 2:
а) в основния текст цифрата 3 се заличава;
б) създава се нова т. 3:
„3. обяснителни записки по всички части (архитектура, конструкция, водоснабдяване и канализация, електроснабдяване и отопление и вентилация), съобразени с нормативните изисквания и изготвени от лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност;“
в) досегашните т. 3, 4 и 5 стават съответно т. 4, 5 и 6.
3. В ал. 3 текстът „3 и 4“ става съответно „4 и 5“.
§ 6. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. Документ за осигуряване на медицинското обслужване на децата и учениците е договор, сключен с медицински специалист.“
§ 7. В чл. 70 ал. 1 се изменя така:
„(1) Неспециализираните държавни, общински и частни училища и специализираните училища по чл. 39, ал. 2, т. 1, 2 и 3 ЗПУО могат да бъдат определяни за иновативни училища.“
Заключителна разпоредба
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ù в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
7150