Министерство на образованието и науката
брой: 77, от дата 26.9.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.18


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

 

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г.
за организация на дейностите в училищното образование
(обн., ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12 и бр. 46 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 3 думите „от спортните училища“ се заличават.
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 5 думите „и лабораторна“ се заличават.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Продължителността на учебния час е тридесет и пет минути за ученици:
1. в паралелките в центровете за специална образователна подкрепа и в паралелките в социалните услуги в общността по чл. 195, ал. 1 ЗПУО;
2. с множество увреждания от специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания;
3. със специални образователни потребности, които се обучават интегрирано по индивидуален учебен план.“
3. В ал. 7 след думите „по ал. 1, т. 3“ се добавя „и 5“.
§ 3. В чл. 8, ал. 3 думите „и за осигуряване на транспорт на пътуващите ученици“ се заличават и се създава изречение второ: „Директорът на средищното училище създава организация за превозване на учениците съобразно транспортната схема до населените места по местоживеене.“
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думите „по решение на педагогическия съвет и със съгласието на обществения съвет“ се заличават.
2. Създава се ал. 8:
„(8) В случаите по чл. 8, ал. 1 продължителността на почивките между учебните часове е 5 минути.“
§ 5. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Началото на учебния ден, продължителността на часовете и на почивките между тях, както и продължителността на дейностите при целодневна организация на учебния ден определят дневното разписание на училището и се оповестяват на електронната страница на училището.“
§ 6. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Съобразно очакваните резултати от обучението по отделните учебни предмети по време на учебната година учениците може да участват в организирани прояви, изяви и мероприятия и организирано да посещават природни обекти, обществени, културни и научни институции, които посещения не са предмет на уреждане от наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма.
(2) Редът и начинът на организиране на посещенията на природни обекти, прояви, изяви и мероприятия в обществени, културни и научни институции се определят в правилника за дейността на училището, а провеждането им се контролира от директора.
(3) Посещението и/или участието в прояви, изяви и мероприятия, организирани от други институции и провеждани в населеното място на училището, се разрешават от директора на училището по реда и начина, определени в ал. 2.
(4) За всички дейности по организирано извеждане на ученици от населеното място на училището се изисква информирано писмено съгласие на родител. Редът, начинът и сроковете за уведомяване на родителите, получаването и съхранението на информираното писмено съгласие се определят в правилника за дейността на училището.“
§ 7. В чл. 16, ал. 3 думите „за което директорът уведомява началника на РУО не по-късно от 10 дни преди началото на учебната година“ се заличават.
§ 8. В чл. 21, ал. 3 думата „защитени“ се заличава.
§ 9. В чл. 32, ал. 5 след думата „заявителите“ се добавя „по ал. 4“.
§ 10. В чл. 36 ал. 3 се изменя така:
„(3) Директорът на училището организира разработването на индивидуален учебен план и график на учебните часове и ги утвърждава.“
§ 11. В чл. 37, ал. 9 думите „редовна сесия“ се заменят с „учебна година“.
§ 12. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3, т. 3 думите „в екипа при необходимост може да се канят и други специалисти“ се заличават;
2. В ал. 4 след думите „по един или“ се добавя „по“.
§ 13. Член 43 се изменя така:
„Чл. 43. (1) За осъществяване на приема в първи клас за всяко населено място с повече от едно училище общините разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците.
(2) В територията на прилежащия район на средищните училища се включват и населените места, от които са насочени учениците, в които няма училище.
(3) При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи:
1. първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;
2. втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;
3. трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;
4. четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.
(4) За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.
(5) Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите в ал. 3, като първо се приемат децата от първа група.
(6) Когато с броя на децата в определена група по ал. 3 се надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:
1. дете с трайни увреждания над 50 %;
2. дете с двама починали родители;
3. други деца от семейството, обучаващи се в училището;
4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище;
5. други критерии, определени от общината, които са свързани с достъпа до образование и не са дискриминационни.“
§ 14. В чл. 44, ал. 2 след думата „Директорът“ се добавя „до 10 април“ и след думата „образованието“ се добавя „и финансиращия орган“.
§ 15. В чл. 47, ал. 1 след думата „децата“ се добавя „с включен постоянен/настоящ адрес“ и думите „до 1 март“ се заменят с „до 31 януари“.
§ 16. В чл. 50, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 3 накрая се добавя „и техните представителни организации, общини и министерства за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда професии и специалности от професии;“.
2. В т. 5 накрая се добавя „с изключение на паралелките с дуална форма на обучение.“
§ 17. В чл. 51, ал. 4 думите „профили или“ се заличават.
§ 18. В чл. 52, ал. 1, т. 4 след думата „предоставя“ се добавя „за съгласуване“ и след думата „предложение“ се добавя „за държавен план-прием“.
§ 19. В чл. 53 думите „до 15 юни“ се заменят с „до 30 април“.
§ 20. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 се създава т. 7:
„7. включване по един път резултатите от националното външно оценяване по български език и литература и по математика.“
2. В ал. 4 думите „по ал. 3, т. 2 или 6“ се заменят с „по ал. 3, т. 2, 6 или 7“.
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Когато е избран вариант по ал. 3, т. 7, резултатите от национален или областен кръг на олимпиади и/или от състезания от календара на МОН по ал. 2 се удвояват.“
4. Досегашните ал. 5, 6 и 7 стават съответно ал. 6, 7 и 8.
§ 21. В чл. 59, ал. 3 думата „първи“ се заличава.
§ 22. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Класирането за профил „Физическо възпитание и спорт“ се извършва от приемащото училище.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
§ 23. В чл. 66, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. закриване на част от паралелките от началника на РУО след анализ на броя на учениците, определените места за държавен план-прием и спецификата на населеното място;“.
§ 24. В чл. 68, ал. 6 думите „ако паралелката е единствена за населеното място“ се заличават.
§ 25. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора и оригиналите на документите по чл. 72, т. 2 и 3.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 26. В чл. 78 се създава ал. 3:
„(3) Началникът на регионалното управление на образованието утвърждава до30 юли реализирания държавен прием за V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ или „Природни науки“.“
§ 27. В чл. 89, ал. 1 след думите „директора на“ се добавя „приемащото“, а думата „училището“ се заменя с „училище“.
§ 28. В глава четвърта заглавието на раздел VI се изменя така:
„Приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип“.
§ 29. В чл. 95, ал. 3 след думите „по здравеопазване“ се поставя запетая и се добавя „и двама специалисти от съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование“.
§ 30. В чл. 96, ал. 1 след думите „определени в чл. 55 и 82“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на учениците със специални образователни потребности, по чл. 120, ал. 7 ЗПУО.“
§ 31. В чл. 98 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „и заявените желания“ се поставя запетая и се добавя „а учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 ЗПУО и съобразно становището на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности в регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Броят на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и на учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 ЗПУО, насочени по реда на ал. 1 на места, определени с държавния план-прием, не може да надвишава 4 ученици в паралелка, от които учениците със специални образователни потребности не може да са повече от 3.“
3. Алинея 3 се отменя.
§ 32. В чл. 100, ал. 1 думите „18 юни“ се заменят с „три дни след приключване на втория учебен срок“.
§ 33. В чл. 101 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Преместването в друга паралелка на същото училище се извършва по ред, установен в правилника на училището.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 34. В чл. 107, ал. 1 думите „при смяна на местоживеенето“ се заличават.
Преходна разпоредба
§ 35. Състезанията и/или олимпиадата по чл. 73, ал. 1 за приема през учебната 2018/2019 г. в V клас в профилирани гимназии с профил „Математически“ или „Природни науки“ се оповестяват на интернет страница на училището до 30 ноември 2017 г.
Министър:
Красимир Вълчев
6874