Набиране на учители, които желаят да се влючат в комисиите по оценяване на съдържанието на проекти на учебници и учебни помагала

28 февруари 2017

Уважаеми колеги,

Във връзка с процедурата, открита със заповед № РД 09-571/ 28.04.2016 г. на министъра на образованието и науката и предстоящото оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти за учениците от VІ и от VІІІ клас, от експерта по природни науки в РУО – София-град се изисква да предложи учители, които желаят да се включат в комисиите по оценяване на съдържанието на проекти на учебници и учебни комплекти по учебните предмети: физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и човекът и природата.

Оценител не може да бъде лице, за което са налице обстоятелства посочени в чл. 159, ал. 1 от Закона на предучилищното и училищно образование, а именно:

 1. автор или издател на внесен в процедурата по оценяване проект на познавателна книжка, на учебник или учебен комплект
 2. автор или издател на одобрен учебник или учебен комплект по съответния учебен предмет за съответния клас, или познавателна книжка, които се използват в системата на предучилищното и училищното образование
 3. в договорни отношения с автора или издателя към момента на провеждане на процедурата
 4. в йерархична връзка на ръководството и контрол с автор на произведението, което се предлага като проект на познавателна книжка, на учебник или на учебен комплект или с неговия издател
 5. участник в каквото и да е качество при създаването на произведението, което се предлага като проект на познавателна книжка, на учебник или на учебен комплект
 6. съпруг на автора или издателя или техен роднина по права линия без ограничения, а по съребрена линия или по сватовство до четвърта степен включително.

Желаещите учители да бъдат оценители на проекти на учебници е необходимо да представят в РУО-София-град, на хартиен носител, до 02.03.2017 год. до 12:00 часа на експерта по природни науки Петя Иванова, стая 416:

 1. попълнена регистрационна карта по образец
 2. кратка професионална автобиография

Моля в същия срок, на електронен адрес ivanova_petja@abv.bg, да изпратите попълнено приложение № 1в или № 1д. в зависимост от етапа, в който преподавате.

Старши експерт по природни науки: Петя Иванова

 


Разпределение на участниците в областния кръг на олимпиадата по астрономия на 24.02.2017 год. в 10 СУ „Теодор Траянов“

22 февруари 2017

Зала 208 /Зала 301 / Зала 302 /Зала 302А / Зала 303 / Зала 305 Зала 306 / Зала 307 / Зала 401 /  Зала 402 / Зала 403 / Зала 404 / Зала 405 / Зала 406 / Зала 407 / Зала 408 / Зала 409

Уважаеми участници в олимпиадата по астрономия! Моля носете със себе си документ за самоличност – ученическа карта, бележник или лична карта!

Старши експерт по природни науки: Петя Иванова


Ученически конкурс „Млад приятел на природата“ за изработване на мултимедийна презентация „Пречистване на отпадъчните води“

Условия за организиране и провеждане на конкурса „Млад приятел на природата“


Разпределение на участниците в областния кръг на олимпиадата по биология на 26.02.2017 год.

21 февруари 2017

Разпределение на участниците, от първа състезателна група, в областния кръг на олимпиадата по биология на 26.02.2017 год. в 7 СУ „Св. Седмочисленици“

Разпределение на участниците, от втора, трета и четвърта състезателни групи, в областния кръг на олимпиадата по биология на 26.02.2017 год. в 55 СУ „Петко Каравелов“

Уважаеми участници в олимпиадата! Моля носете със себе си документ за самоличност – ученическа карта, бележник или лична карта!

Старши експерт по природни науки: Петя Иванова


Открита педагогическа практика в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ във връзка с въвеждането на новата учебна програма по човекът и природата в V клас

20 февруари 2017

Изх. РУ 01 – 1825/ 20.02.2017 год.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с въвеждането на новата учебна програма по Човекът и природата в V клас на 07.03.2017 год. от 14.10 часа в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе открита педагогическа практика.

Тема на урока „Изследване разтворимостта на веществата във вода” – лабораторен урок от част „Вещества и техните свойства“ на учебния предмет човекът и природата.

Представянето на урока ще бъде осъществено от госпожа Гергина Великова Николова – учител по химия и опазване на околната среда в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“.

Връзката на госпожа Николова с химията датира от ранните й ученически години. Още след VІІІ клас тя постъпва в техникум по индустриална химия „Проф. д-р Асен Златаров“- град София и завършва пълния му четиригодишен курс на обучение. Продължава в Химическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” където придобива магистърска степен по химия с квалификация „Учител по химия и физика”.

Започва учителската си кариера в 151. СОУ град София и от 10 години е учител по химия и опазване на околната среда в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски” в прогимназиален етап.

Притежава ІІ професионално-квалификационна степен и богат педагогически опит. Тя е активен участник във всички мероприятия свързани с обучението по химия, както на територията на областта така и на национално ниво и заедно със свои колеги създава и развива състезанието „Млад природолюбител“. Г-жа Николова е дългогодишен член на Софийския клон на химиците в България.

Предвид опита й и проявените през годините компетентности, г-жа Николова е назначена за главен учител в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски”. През 2011 г. е удостоена с пластика и грамота на РИО – София-град за принос към столичното образование.

Моля да уведомите учителите по природни науки – биология, физика и химия във Вашето училище и да съдействате за тяхното присъствие.

 ВАНЯ КАСТРЕВА: НАЧАЛНИК НА РУО, СОФИЯ-ГРАД


Задачи от общински кръг на олимпиадата по биология, проведен на 29.01.2017 год.

18 февруари 2017

Задачи за І възрастова група /Указания и решения на задачите от І възрастова група

Задачи за ІІ възрастова група / Указания и решения на задачите от ІІ възрастова група

Задачи за ІІІ възрастова група / Указания и решения на задачите от ІІІ възрастова група

Задачи за ІV възрастова група / Указания и решения на задачите от ІV възрастова група


Задачи от общински кръг на олимпиадата по биология от предходни години

Задачи от учебната 2015/ 2016 година

Задачи от учебната 2014/ 2015 година


Разпределение на участниците в областния кръг на олимпиадата по физика на 19.02.2017 год.

17 февруари 2017

Разпределение на участниците от първа състезателна група, на областния кръг на олимпиадата по физика, във втора АЕГ „Томас Джеферсън“ на 19.02.2017 год.

Разпределение на участниците от втора, трета и четвърта възрастови групи, на областния кръг на олимпиадата по физика, в СГСАГ „Христо Ботев“ на 19.02.2017 год.

Уважаеми ученици, участници в областния кръг на олимпиадата по физика на 19.02.2017 год.!  Моля носете със себе си документ за самоличност – ученическа карта, лична карта или бележник.

Старши експерт по природни науки: Петя Иванова

 


Организиране и провеждане на областния /ІІ/ кръг на олимпиадата по биология на 26.02.2017 г.

10 февруари 2017

Домакини на областния кръг на олимпиадата по биология на 26.02.2017 год. са:

7 СУ „Св. Седмочисленици“ за първа възрастова група

55 СУ „Петко Каравелов“ за втора, трета и четвърта възрастови групи

Указания за организиране и провеждане на областен /ІІ/ кръг на олимпиадата по биология на 26.02.2017 год.

Уважаеми ученици, участници в областния кръг на олимпиадата по биология!

Моля носете със себе си документ за самоличност – лична карта, ученическа карта или ученически бележник!


Становище на областната комисия по биология за допускане до областен /ІІ/ кръг на олимпиадата по биология на 26.02.2017 год.

До участниците в общинския /І/кръг на олимпиадата по биология!

След обобщаване на резултатите от получените протоколи от общинските комисии на олимпиадата по биология, Областната комисия констатира, че процентът на допуснатите ученици от І, ІІІ и ІV възрастови групи е малък в сравнение с броя на участвалите. Изготвен е протокол на комисията, в който е изразено становище, за допускане в Областния кръг на олимпиадата по биология на ученици с резултат не по-малко от 60% от максималния брой точки:

 • І възрастова група (учебно съдържание за 7 клас) − над 60% от общия брой точки (над 83 т.)
 • ІІІ възрастова група (учебно съдържание за 9 клас) – над 60% от общия брой точки (над 98 точки)
 • ІV възрастова група (учебно съдържание за 10-12 клас) − над 60% от общия брой точки (над 98 т.

Протокол с допуснатите ученици до областен /ІІ/ кръг на олимпиадата по биология на 26.02.2017 год.

Статистика на резултатите от общинския /І/ кръг на олимпиадата по биология проведен на 26.02.2017 год.

Моля в периода от 09.02.2017 год. до 16.02.2017 год. учителите, които имат допълнително допуснати ученици да представят в РУО, стая 416 на експерта по природни науки писмените работи на тези ученици.

Старши експерт по природни науки: Петя Иванова


Организиране и провеждане на Пролетното национално състезание по физика, 11-12.03.2017 год. Вършец

7 февруари 2017

Указания за организиране и провеждане на пролетното национално състезание по физика, 11 – 12 март 2017 год. Вършец


18 СУ „Уилям Гладстон“ арена на физични битки

5 февруари 2017

От 2 до 5 февруари 18 СУ „Уилям Шекспир“ се превърна в арена на физични битки на отбори от Благоевград, София, Шумен, Варна, Русе, Смолян и Пловдив, участници в 14-тото издание на Националното състезание „Турнир на младите физици“.

В него се оценява способността на учениците да решават сложни научни проблеми, да представят решенията на тези проблеми в убедителна форма и да ги защитават в научни дискусии, наречени “Физични битки”.

В първия ден на състезанието участваха всички отбори и най-добрите от тях продължиха на финала в следващия ден. 

Най-достойно се представи отбор „Перун“ от ПМГ „Баба Тонка“ от град Русе и зае първо място. Второто място е за два отбора – сборния отбор на СМГ „Паисий Хилендарски“ град София и МГ „Д-р Петър Берон“ град Варна и отбор „Резо“ от ППМГ „Нанчо Попович“, град Шумен.

Поздравления за всички победители и техните ръководители!

Протокол с резултатите и класирането на отборите от Националното състезание „Турнир на младите физици“ проведено в София на 3 и 4 февруари 2017 год.


Указания за организиране и провеждане на областния /ІІ/ кръг на олимпиадата по физика на 19.02.2017 год. от 14:00 часа

4 февруари 2017

Домакини на областния кръг на олимпиадата по физика на 19.02.2017 год. са:

ІІ-ра Английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ за първа състезателна група

Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“ за втора, трета и четвърта състезателни групи

Указания за организиране и провеждане на областен /ІІ/ кръг на олимпиадата по физика на 19.02.2017 год.

Протокол с  допуснатите ученици до областен /ІІ/ кръг на олимпиадата по физика на 19.02.2017 год.

Статистика на общинския кръг на олимпиадата по физика, проведен на 22.01.2017 год.


Задачи за областен кръг на олимпиада по химия, проведен на 12.02.2017 год.

3 февруари 2017

Задачи за І възрастова група / Решения на задачите от І възрастова група

Задачи за ІІ възрастова група / Решения на задачите от ІІ възрастова група

Задачи за ІІІ възрастова група / Решения на задачите от ІІІ възрастова група

Задачи за ІV възрастова група / Решения на задачите от ІV възрастова група


Указания за организиране и провеждане на областен /ІІ/ кръг на олимпиадата по химия, 12.02.1017 год.

2 февруари 2017

Домакини на областния кръг на олимпиадата по химия на 12.02.2017 год. са:

22 СУ „Георги сава Раковски“ за първа възрастова група 

127 СУ „Иван Николаевич Денкоглу“ за втора, трета и четвърта възрастови групи.

Указание за организиране и провеждане на областния /ІІ/ кръг на олимпиадата по химия на 12.02.2017 год.

Протокол с допуснатите до областен /ІІ/ кръг на олимпиадата по химия на 12.02.2017 год.

Статистика на общинския /І/ кръг на олимпиадата по химия, проведен на 22.01.2017 год.


Задачи от общинския кръг на олимпиадата по химия проведен на 22.01.2017 год.

Задачи за І възрастова група /Указания и решения на задачите от І възрастова група

Задачи за ІІ възрастова група / Указания и решения на задачите от ІІ възрастова група

Задачи за ІІІ възрастова група / Указания и решения на задачите от ІІІ възрастова група

Задачи за ІV възрастова група / Указания и решения на задачите от ІV възрастова група