Събиране на декларации за информирано съгласие на родителите на ученици, които ще участват в различните кръгове на олимпиадите по астрономия, биология, физика и химия

30 декември 2016

Важно! Изх. № 9137 – 1021/ 30.12.2016 год.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

За да бъдат обявени публично резултатите от І, ІІ и ІІІ кръг на олимпиадите по природни науки – астрономия, биология и здравно образование, физика и химия и опазване на околната среда е необходимо да бъдат попълнени и представени декларации за информирано съгласие на родителите на учениците, които ще участват в различните кръгове на тези състезания.

Декларациите трябва да бъдат представени в РУО на експерта по природни науки и екология в деня на предаване на протоколите от общинските кръгове и писмените работи на допуснатите до областни кръгове на олимпиадите по астрономия – 24.01.2017 г., биология – 09.02.2017 г., физика – 24.01.2017 г. и химия – 31.01.2017 г. Декларациите са по образец приложен в писмото. При несъгласие от страна на родителите, името и резултата на съответния ученик няма да бъде публикуван.

Приложение: декларация за информирано съгласие

ВАНЯ КАСТРЕВА – НАЧАЛНИК НА РУО