Примерно годишно разпределение по учебния предмет човекът и природата по нова учебна програма

12 септември 2016

Примерно годишно разпределение по учебния предмет човекът и природата за V клас по нова учебна програма

Дидактически материали в помощ на учителя

Примери за обвързване на общообразователния учебен предмет човекът и природата – прогимназиален етап с ключовите компетентности

Дейности за придобиване на Ключови компетентности

Познавателни равнища по Блум

Текущо оценяване от устни, писмени и практически изпитвания

Примерно оценяване на домашна работа

Примерно оценяване при лабораторна работа

Характеристики и оценяване при проектно обучение. Оценяване при представяне на проект