Организация на областния кръг на олимпиадата по физика на 14.02.2016 г.

25 януари 2016

Изх. 9137 – 58/ 25.01.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1418/ 02.09.2015 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2015/ 2016 год., регламентът на олимпиадата по физика и заповед № РД 28-32/ 12.10.2015 год. на Началника на РИО – София-град Ви, уведомявам:
Областният кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на 14.02.2016 год. от 14:00 часа. Продължителност 4 астрономически часа за всички възрастови групи. До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили минимален брой точки – 20.

Домакин на олимпиадата е ІІ Английска езикова гимназия „Томас Джеферсън”, район „Триадица”, ж.к. „Стрелбище“, ул. „Траянова врата” 26 /входът е откъм ул. „Твърдишки проход“.

Директор на училището: Емилия Цветанова Лазарова

Телефони за връзка с училището: 028221019 – пом. директор; 028283679 – канцелария.

Електронен адрес: 2els.bg@gmail.com
Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата – независимо от броя на учениците – със заповед назначава: учител придружител в деня на провеждането; квестор – учител, специалист по друг предмет. Имената на квестора незабавно да бъдат съобщени на директора на училището домакин по телефона или на електронния му адрес.

Квесторите имат следните задължения:
• да се явят в училището домакин на 14.02.2016 год. не по-късно от 12:50 часа
• да заемат местата си по зали след проведен инструктаж от страна на директора
• да осъществят инструктаж на учениците
• да предадат на директора на училището домакин пликовете със състезателни материали.

Придружителите и участниците се явят в училището домакин до 13:20 часа и заемат работните си места до 13:40 часа. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.
Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи – моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).
ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО:


Учебна 2015/ 2016 г. Регламент и указания за организиране и провеждане на олимпиадата по химия

Указание за организиране и провеждане на областния кръг на олимпиадата по химия на 13.02.2016 г.

Указание за организиране и провеждане на общинския кръг по химия 2015/ 2016 г.

Програма за подготовка на общинския кръг на олимпиадата по химия за учебната 2015/ 2016 г.

Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по ХООС – 2015/ 2016 г.


Организация на областния кръг на олимпиадата по химия на 13.02.2016 г.

Изх. № 9137 – 57/ 25.01.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1418/02.10.2015 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2015/2016 г., регламентът на олимпиадата по химия и опазване на околната среда и заповед № РД 28-32/12.10.2015 год. на началника на РИО – София-град, Ви уведомявам:

Областният кръг на олимпиадата по химия ще се проведе на 13.02.2016 год. от 14:00 часа. Продължителност 4 астрономически часа за всички възрастови групи. До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили минимален брой точки – 75.

Домакин на олимпиада е 22 СОУ „Г. С. Раковски“, район „Триадица”, бул. „Витоша” № 134.

Директор на училището: Емилия Станимирова Михайлова

Телефони на училището: 02 052 09 51; 02 952 08 65; 02 952 21 18

Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата – независимо от броя на учениците – със заповед назначава: учител придружител в деня на провеждането; квестор – учител, специалист по друг предмет. Имената на квестора незабавно да бъдат съобщени на директора на училището домакин по телефона или на електронния му адрес: rakovski22sou@abv.bg.
Квесторите имат следните задължения:
• да се явят в училището домакин на 13.02.2016 год. не по-късно от 12:50 часа
• да заемат местата си по зали след проведен инструктаж от страна на директора
• да осъществят инструктаж на учениците
• да предадат на директора на училището домакин пликовете със състезателни материали.

Придружителите и участниците да се явят в училищата домакини до 13:20 часа. Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 13:40 часа. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.
Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи – моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


Неточност в задача от ІІ група в общинския кръг на олимпиадата по ХООС

На вниманието на учителите по химия и опазване на околната среда!

Уважаеми колеги,
В теста за втора състезателна група от общинския кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда в задача 10 за верни отговори да се приемат едновременно дистрактори – В и Г.

Моля да ме извините за създаденото неудобство!

Старши експерт по природни науки П. Иванова


Учебна 2015/ 2016 г. Регламент и указания за организиране на олимпиадата по физика

Узазания за организиране и провеждане на Националния кръг на олимпиадата по физика, 4-6.04.2016 г., Ловеч

Указания за организиране и провеждане на областния кръг на олимпиадата по физика на 14.01.2016 г.

Указание за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по физика за учебната 2015/ 2016г.

Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по физика за учебната 2015/ 2016 г.