Организация на общинския кръг на олимпиадата по астрономия на 26.02.2016г.

29 януари 2016

Изх. № 9237 – 59/ 25.01.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1418/ 02.09.2015. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2015/ 2016год., регламентът на олимпиадата по астрономия и заповед № РД 28-32/ 12.10.2015 год. на Началника на РИО – София-град, Ви уведомявам:
Областният кръг на олимпиадата по астрономия ще се проведе на 26.02.2016 год.Начало на олимпиадата: 14:00 часа. Продължителност: 4 астрономически часа за всички възрастови групи.

До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, които имат оценка най-малко половината от максималния брой точки, т.е. най-малко 30 точки.

!!! Напомняме Ви, че всеки ученик попада във възрастова група според класа, в който се обучава през настоящата учебна година, независимо от изучаваното учебно съдържание по природни науки.

Домакин на олимпиадата е 10. СОУ „Теодор Траянов”, район „Младост-1”, ул. „Методи Андонов ” № 1 /до метростанция Младост 1/. Директор на училището: Нели Филипова. Телефон за връзка с училището: 0884801642 – директор, 8747178 – канцелария. Електронен адрес: tt10sou@abv.bg
Маршрути до училището: метро, автобуси № 306, № 111, № 4, № 314 спирка „Младост 1 и 88; толей №5.

Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата независимо от броя им със заповед назначава учител придружител в деня на провеждането. Придружителите и участниците се явят в училището домакин до 13:20 часа и заемат работните си места до 13:40 часа.

Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.

Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи – моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
ННАЧАЛНИК НА РИО:


Учебна 2015 / 2016 г. Протоколи от олимпиадата по химия

Протокол с резултатите и класирането на участниците в 48-та Национална олимпиада по химия, 19-20 март 2016 г.

Окончателен протокол на допуснатите до участие в 48-та олимпиада по химия – 2016 г.от арбитражния преглед на писмените работи на учениците, предложени от областните комисии

Протокол с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по химия, проведен на 13.02.2016 г.

Статистика на общинския кръг на олимпиадата по химия проведен на 23.02.3016 г.

Протокол с резултатите на всички допуснати до областен кръг на олимпиадата по химия на 13.02.2016 г.


Учебна 2015/ 2016 г. протоколи от олимпиадата по физика

Национален кръг на олимпиада по физика, 5-6 април 2016 г., Ловеч

Резултати и класиране на всички участници в Националния кръг на олимпиадата по физика, 5-6 април 2016 г., Ловеч

Областен кръг на олимпиада по физика -14.02.2016 г. Допуснати до Национален кръг

Общински кръг на олимпиада по физика – 16.01.2016 г.


Учебна 2015/ 2016 г. Протоколи от олимпиадата по астрономия

Резултати и класиране на участниците в Националния кръг на олимпиадата по астрономия, 7 – 8 клас, 2016 г.

Резултати и класиране на участниците в Националния кръг на олимпиадата по астрономия, 9 – 10 клас, 2016 г.

Резултати и класиране на участниците в националния кръг на олимпиадата по астрономия, 11 – 12 клас, 2016 г.

Протокол с резултатите и класирането на учениците от областен кръг на олимпиадата по астрономия, 26.02.2016 г. – ІІ възрастова група /VІІ – VІІІ клас/ / Допуснати ученици до национален кръг на 7-8 май 2016, Кюстендил

Протокол с резултатите и класирането на учениците от областен кръг на олимпиадата по астрономия, 26.02.2016 г. –  ІІІ възрастова група /ІХ – Х клас / Допуснати до национален кръг на 7-8 май 2016, Кюстендил

Протокол с резултатите и класирането на учениците от областен кръг на олимпиада по астрономия, 26.02.2016 г. – ІV възрастова група /ХІ – ХІІ клас / Допуснати до национален кръг на 7-8 май 2016г., Кюстендил

Резултати от областния кръг на олимпиадата по астрономия за І възрастова група /V – VІ клас/ от областния кръг на олимпиадата по астрономия проведен на 26.02.206 г.

Протокол с резултатите на всички допуснати до областен кръг на олимпиада по астрономия на 26.02.2016 г.

Статистика на общински кръг на олимпиадата по астрономия, приключил на 15.01.2016 г.


Учебна 2015/ 2016 г. Регламент и указания за организиране на олимпиадата по астрономия

28 януари 2016

Указания за организиране и провеждане на националната олимпиада по астрономия, 7-8 май, Кюстендил

Указания за организиране и провеждане на областния кръг на олимпиадата по астрономия на 26.02.2016 г.

Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по астрономия за учебната 2015/ 2016 г.

Указание за организиране и провеждане на Общинския кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2015/ 2016 г.


Допуснати до областните кръгове на олимпиадите по природни науки

27 януари 2016

Организация на областния кръг на олимпиадата по физика на 14.02.2016 г.

25 януари 2016

Изх. 9137 – 58/ 25.01.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1418/ 02.09.2015 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2015/ 2016 год., регламентът на олимпиадата по физика и заповед № РД 28-32/ 12.10.2015 год. на Началника на РИО – София-град Ви, уведомявам:
Областният кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на 14.02.2016 год. от 14:00 часа. Продължителност 4 астрономически часа за всички възрастови групи. До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили минимален брой точки – 20.

Домакин на олимпиадата е ІІ Английска езикова гимназия „Томас Джеферсън”, район „Триадица”, ж.к. „Стрелбище“, ул. „Траянова врата” 26 /входът е откъм ул. „Твърдишки проход“.

Директор на училището: Емилия Цветанова Лазарова

Телефони за връзка с училището: 028221019 – пом. директор; 028283679 – канцелария.

Електронен адрес: 2els.bg@gmail.com
Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата – независимо от броя на учениците – със заповед назначава: учител придружител в деня на провеждането; квестор – учител, специалист по друг предмет. Имената на квестора незабавно да бъдат съобщени на директора на училището домакин по телефона или на електронния му адрес.

Квесторите имат следните задължения:
• да се явят в училището домакин на 14.02.2016 год. не по-късно от 12:50 часа
• да заемат местата си по зали след проведен инструктаж от страна на директора
• да осъществят инструктаж на учениците
• да предадат на директора на училището домакин пликовете със състезателни материали.

Придружителите и участниците се явят в училището домакин до 13:20 часа и заемат работните си места до 13:40 часа. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.
Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи – моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).
ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО:


Учебна 2015/ 2016 г. Регламент и указания за организиране и провеждане на олимпиадата по химия

Указание за организиране и провеждане на областния кръг на олимпиадата по химия на 13.02.2016 г.

Указание за организиране и провеждане на общинския кръг по химия 2015/ 2016 г.

Програма за подготовка на общинския кръг на олимпиадата по химия за учебната 2015/ 2016 г.

Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по ХООС – 2015/ 2016 г.


Организация на областния кръг на олимпиадата по химия на 13.02.2016 г.

Изх. № 9137 – 57/ 25.01.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1418/02.10.2015 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2015/2016 г., регламентът на олимпиадата по химия и опазване на околната среда и заповед № РД 28-32/12.10.2015 год. на началника на РИО – София-град, Ви уведомявам:

Областният кръг на олимпиадата по химия ще се проведе на 13.02.2016 год. от 14:00 часа. Продължителност 4 астрономически часа за всички възрастови групи. До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили минимален брой точки – 75.

Домакин на олимпиада е 22 СОУ „Г. С. Раковски“, район „Триадица”, бул. „Витоша” № 134.

Директор на училището: Емилия Станимирова Михайлова

Телефони на училището: 02 052 09 51; 02 952 08 65; 02 952 21 18

Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата – независимо от броя на учениците – със заповед назначава: учител придружител в деня на провеждането; квестор – учител, специалист по друг предмет. Имената на квестора незабавно да бъдат съобщени на директора на училището домакин по телефона или на електронния му адрес: rakovski22sou@abv.bg.
Квесторите имат следните задължения:
• да се явят в училището домакин на 13.02.2016 год. не по-късно от 12:50 часа
• да заемат местата си по зали след проведен инструктаж от страна на директора
• да осъществят инструктаж на учениците
• да предадат на директора на училището домакин пликовете със състезателни материали.

Придружителите и участниците да се явят в училищата домакини до 13:20 часа. Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 13:40 часа. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.
Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи – моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


Неточност в задача от ІІ група в общинския кръг на олимпиадата по ХООС

На вниманието на учителите по химия и опазване на околната среда!

Уважаеми колеги,
В теста за втора състезателна група от общинския кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда в задача 10 за верни отговори да се приемат едновременно дистрактори – В и Г.

Моля да ме извините за създаденото неудобство!

Старши експерт по природни науки П. Иванова


Учебна 2015/ 2016 г. Регламент и указания за организиране на олимпиадата по физика

Узазания за организиране и провеждане на Националния кръг на олимпиадата по физика, 4-6.04.2016 г., Ловеч

Указания за организиране и провеждане на областния кръг на олимпиадата по физика на 14.01.2016 г.

Указание за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по физика за учебната 2015/ 2016г.

Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по физика за учебната 2015/ 2016 г.


Учебна 2015/ 2016 г. Олимпиада по биология – протоколи

22 януари 2016

Окончателен протокол с допуснатите до участие в Националния кръг на олимпиадата по биология на 07-08 април 2016 г., Варна

Протокол с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по биология, проведен на 14.02.2016 г.

Протокол с резултатите на всички ученици допуснати до областен кръг на олимпиада по биология на 27.01.2016 г.

Статистика на общински кръг на олимпиадата по биология, проведен на 10.01.2016 г.


Учебна 2015/ 2016 г. Протоколи от общински, областен и национален кръг

Протокол с резултатите на всички ученици допуснати до областен кръг на олимпиада по биология на 27.02.2016 г.

Статистика на общинския кръг на олимпиадата по биология, проведен на 10.01.2016 г.


Общински кръг на олимпиадата по химия 23.02.2016 г.

Уважаеми колеги,

Моля ползвайте приложените в този сайт, в рубриката „Образци на документи“, образци на протоколи за общшнски кръг на олимпиада по химия. Попълнените протоколи в Excel за допуснати ученици до областен кръг изпращайте веднага на електронен адрес: ivanova_petja@abv.bg.

Благодаря!  Петя Иванова – старши експерт по природни науки и екология

 


Организация на областния кръг на олимпиадата по биология на 27.02.2016 г.

20 януари 2016

Изх. № 0137 – 50/ 20.01.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09–1418/ 02.10.2015 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2015/ 2016 год., регламента на олимпиадата по биология и здравно образование и заповед № РД 28-32/12.10.2015 год. на Началника на РИО – София-град, Ви уведомявам следното:

Областният кръг на олимпиадата по биология ще се проведе на 27.02.2016год. Начало: 9:00 часа. Продължителност: 4 астрономически часа за всички класове. До участие в областния кръг са допуснати ученици, получили минимален брой точки, както следва:

 • за първа възрастова група /учебно съдържание VІІ клас/ – 87 точки;
 • за втора възрастова група /учебно съдържание VІІІ клас/- 87 точки;
 • за трета възрастова група /учебно съдържание ІХ клас/ – 93 точки;
 • за четвърта възрастова група /учебно съдържание ІХ и Х клас/ – 93 точки.

Sofia - NPMG - 2.jpgДомакин на олимпиадата е: НПМГ “Акад. Любомир Чакалов”, район Лозенец, ул.“Бигла” № 52.

Телефони за връзка с училището: 028628363; 028622966

Електронен адрес: npmg_sofia@abv.bg

Директор на училището: Иванка Генова

Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата – независимо от броя на учениците – със заповед назначава: учител придружител в деня на провеждането; квестор – учител, специалист по друг предмет. Имената на квестора незабавно да бъдат съобщени на директора на училището домакин по телефона или на електронния му адрес до 18.02.2016 год.

Квесторите имат следните задължения:

 • да се явят в училището домакин на 27.02.2016 год. не по-късно от 7:50 часа
 • да заемат местата си по зали след проведен инструктаж от страна на директора
 • да осъществят инструктаж на учениците
 • да предадат на директора на училището домакин пликовете със състезателни материали.

Придружителите и участниците да се явят в училището домакин до 08:20 часа. Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 08:40 часа.

Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.

Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи – моливи и други пособия.
Приложения:
1. Протокол с резултатите на всички ученици допуснати до областен кръг на олимпиада по биология
2. Статистика на общински кръг на олимпиадата по биология 2016 г.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


Закриване на международната година на светлината

Уважаеми дами и господа,
От името на Националният организационен комитет, в качеството си на негов председател, имам удоволствието да Ви поканя да уважите с присъствието си Тържественото събрание за закриване на Международната година на светлината в България, което ще се състои на  22.01.2016 г. от 15 часа в Големия салон на БАН.
В прикачения файл прилагаме отделно програмата на Тържественото събрание.
АКАД. СТЕФАН ВОДЕНИЧАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ


Общински кръг на олимпиада по астрономия, 15.01.2016 г.

18 януари 2016

Уважаеми колеги,

При проверката на писмените работи трябва да се има предвид, че задачите често позволяват по няколко, понякога съвсем различни подходи за решаване. Те могат силно да се различават от официалните решения, дадени от авторите, и въпреки това също да са верни. Това изисква доста по-голямо внимание при проверката и оценяването.

В авторските решения са включени подробни обяснения за улеснение на проверяващите учители, като разбира се такъв стил на излагане на решенията не би трябвало да се очаква от учениците. Текстовете от решенията, дадени в курсив, съдържат разсъждения и обяснения, които са само за допълнителна информация и не се изискват от учениците.

Решението на всяка задача се оценява с максимален брой от 10 точки. Освен тях, в някои случаи могат да се присъждат и до две допълнителни точки за награда, когато: решението съдържа особено оригинална идея, която е вярна и правилно използвана; в решението е отчетен фактор, чието отчитане не се изисква в официалното решение (за да се улесни задачата), но по принцип е достатъчно основателно.

Точките за награда могат да се дават и когато останалата част на решението не се оценява с максималния брой точки.

Помощ при проверката на писмените работи учителите могат да получат от експерта по природни науки П. Иванова, който ще се свърже за консултация с националната комисия на олимпиадата.

При оценяването на всяка една задача се спазва следното: при разлика в оценяването до две точки (включително) между двамата проверители крайната оценка е средно-аритметично от точките на двамата проверители. При разлика между двамата проверители повече от две точки, задачата се преразглежда от двамата проверители заедно.

Моля, ползвайте приложените в този сайт, в рубриката „Образци на документи“, образци на протоколи за общшнски кръг на олимпиада по  астрономия. Попълнените протоколи за допуснати ученици до областен кръг изпращайте веднага на електронен адрес: ivanova_petja@abv.bg.

                                                                                         Петя Иванова – старши експерт по природни науки


Общински кръг на олимпиадата по физика 16.01.2016 г.

Уважаеми колеги,

Моля ползвайте приложените в този сайт, в рубриката „Образци на документи“, образци на протоколи за общшнски кръг на олимпиада по физика. Попълнените протоколи за допуснати ученици до областен кръг изпращайте веднага на електронен адрес: ivanova_petja@abv.bg.

Благодаря!  Петя Иванова – старши експерт по природни науки и екология


Общински кръг на олимпиадата по биология 10.01.2016 г.

8 януари 2016

 Уважаеми колеги,

Моля ползвайте приложените в този сайт, в рубриката „Образци на документи“, образци на протоколи за общшнски кръг на олимпиада по биология. Попълнените протоколи за допуснати ученици до областен кръг изпращайте веднага на електронен адрес: ivanova_petja@abv.bg.

Благодаря!  Петя Иванова – старши експерт по природни науки и екология

 


Национално състезание „Турнир на младите физици“ Благоевград 2016 г.

7 януари 2016

Изх. № 37 – 16/ 07.01.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на заповед № РД–09–1418/ 02.10.2015 г., и заповед РД–09–1712/ 19.11.2015 г. на министъра на образованието и науката, на 5, 6 и 7 февруари 2016 година в град Благоевград ще се проведе националното състезание „Турнир на младите физици“.
Организатори на състезанието са Министерството на образованието и науката, Регионалният инспекторат по образованието – Благоевград. Съорганизатор e Езикова гимназия «Акад. Людмил Стоянов», гр. Благоевград.
Съгласно регламента за организиране и провеждане, в състезанието участват ученици от IX до XII клас. Ръководители на отборите са учители по физика и астрономия и експерти от РИО. Учениците трябва да носят документ за самоличност. Средствата за командировка на ученици и ръководители на отбори се осигуряват от училища, общини и спонсори.
Организаторите предлагат настаняване в хотелите „Monte Cristo» и «Феникс». Цената на една нощувка с включена закуска и вечеря е 30 лв. на човек. Настаняването в хотелите се осъществява от домакините и не трябва да се прави резервация от участниците. При настаняване ръководителите на отборите трябва да представят списък с трите имена на учениците, ЕГН и данни по лична карта (при над 16 години). Очакваме всички отбори да се настанят в хотелите най-късно до 16.30 часа на 05.02.2016 г. За издаване на фактура е необходимо на рецепцията на хотела да бъдат предоставени нужните данни.
Регистрацията на участниците ще се осъществи на 5 февруари във фоайето на хотел „Monte Cristo” – Благоевград, от 12.00 часа до 17.00 часа. При регистрацията ръководителите на отборите е необходимо да представят окончателен списък с трите имена на учениците, училище, населено място и област.
Откриването на състезанието ще се проведе в зала „22-ри септември“ на община Благоевград от 17.30 часа. Техническата конференция за ръководителите ще бъде в същата зала. Училище домакин на състезателните физични битки е ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“, гр. Благоевград.
Заявки за участие по приложения образец се изпращат до 14 януари 2016 год. на e-mаil – ivanova_petja@abv.bg. Експертът по природни науки и екология изготвя обобщена заявка за областта и я изпраща в РИО – Благоевград.
За допълнителна информация по организацията на състезанието се обръщайте към госпожа Солачка, старши експерт по природни науки и екология – сл. телефон: 073/885271 и GSM 0898 646032.

Приложение:
1. Програма на състезанието
2. Информация за предложените хотели за нощувка
3. Меню за вечеря на учениците
4. Примерни менюта за вечеря в ресторанта на „Mfnte Cristo“
5. Заявка за участие в състезанието

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО


Зимна лектория „Физика в медицината“ 2016

Изх. 9137 – 12/ 06.01.2016 г.                                                                                                                                ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

На вниманието на учителите по природни науки!

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с квалификацията на учителите по природни науки Ви информирам за предстоящата

ЗИМНА ЛЕКТОРИЯ “ФИЗИКАТА В МЕДИЦИНАТА” 2016

 • 29.01.2016 (петък)
  13:00 – 14:30 Д-р Рая Грозданова – Термографията в общата дентална медицина
  15:00 – 16:30 Д-р Десислава Костова-Лефтерова – Оптимизация на рентгенови изследвания в педиатрията
 • 30.01.2016 (събота)
  9:00 – 10:00 Доц. Симона Аврамова – Чолакова – Технически новости в ренгенологията и тяхното влияние върху облъчването на пациентите.
  11:00 – 12:00 Доц. Михаил Михов – Магнетизъм и медицина

Място на лекторията
Национален център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ), сграда № 7 в двора на Военно-медицинска академия. Влиза се само от входа за автомобили между Александровска болница и Стоматологичния факултет. Учебната зала е на втори етаж, в края на дългия коридор, вляво.

Capture

Моля да уведомите учителите по природни науки от повереното Ви училище и да съдействате за тяхното присъствие.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД