Електронно базирано оценяване на ДЗИ

10 ноември 2015

Изх. № 9137-737/ 09.11.2015 г.
ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СОУ И ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР
Във връзка с писмо № 9105-323/ 08.10.2015 г. на МОН относно организиране на обучение за електронно базираното оценяване на ДЗИ и писмо № 9137-680/ 16.10.2015 г. Ви уведомявам, следното:
Към настоящия момент учителите, подали заявка за участие в обучението, са получили на електронните си адреси две съобщения. В едното съобщение са получили потребителско име и парола за регистрация в портала за електронно оценяване. Във второто съобщение в прикачени файлове са им подадени инструкции. Целта е в базата данни за оценители на ДЗИ да попаднат учители с реална компютърна грамотност като условие за успешно осъществяване на електронно базираното оценяване в реални условия.
По наша информация все още има учители, които не са се регистрирали. Моля да ги подканите да го направят.
В МОН и в РИО – София-град постъпват въпроси възможно ли е учители, които са пропуснали да заявят желанието си да се обучат за оценители, да се регистрират и да преминат обучение. Моля да ги информирате, че могат да сторят това, като изпратят съобщение на електронен адрес maturi@psit.bg и да изпълнят дадените им инструкции.
Обучението за електронно базирано оценяване ще се проведе в залата на 18. СОУ на 18 ноември 2015 г. – за всички учители по БЕЛ, а на 19 ноември 2015 г. – учителите по всички останали предмети. Начало на сутрешната сесия – 9.00 часа, а на следобедната – 14.30 ч. и в двата дни. Моля да се спазва заявеното време за обучение.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


Квалификация на учители по биология и химия

Обучение за учители по биология и химия на тема „Изработване на експертна оценка на тестови задачи с изборен отговор.


Обучение по биология и химия

Изх. № 9137 – 743/ 10.11.2015 г.
ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с квалификацията на учителите по природни науки:

• на 20.11.2015 г. от 13:30 ч до 18:00 часа и 21.11.2015 г. 9:00 часа до 14:00 часа ще се проведе обучение по предмета биология и здравно образование на тема „Изработване на експертна оценка на тестови задачи с изборен отговор по биология и здравно образование“. Обучител: старши експерт по биология Светла Буковска от ЦКОКУО.

• на 27.11.2015 г. от 13:30 ч до 18:00 часа и 28.11.2015 г. 9:00 часа до 14:00 часа ще се проведе обучение по предмета химия и опазване на околната среда на тема „Изработване на експертна оценка на тестови задачи с изборен отговор по химия и опазване на околната среда“. Обучител: главен експерт по химия и опазване на околната среда Галя Шуманова от ЦКОКУО.

Продължителност на обученията по 12 часа.

Място на провеждане: НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

Участието в обученията ще се извършва след изпращане на попълнена заявка по образец. Заявка следва да се изпрати на електронен адрес: ivanova_petja@abv.bg до 16.11.2015 г.до 17:30 часа.
Обученията са без такси за участие. На участниците ще бъдат раздадени сертификати.

Приложение: Заявка за участие

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД