Заповеди

9 октомври 2015

Учебна 2018/ 2019 г.

Заповед № РД 09 – 2686/ 20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученически олимпиадите и национални състезания през учебната 2018/ 2019 г.

Заповед № РД 09 – 1710/ 29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на ДЗИ и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2018/ 2019 г.

Заповед №РД – 1709/ 29.08.2018 г. за определяне на датите за провеждане на изпитите )НВО( в ІV, VІІ и Х клас, график за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VІІ клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища съгласно Наредба № 10/ 01.09.2016 г. след завършено основно образование

Заповед № РД – 1708/ 29.08.2018 г. за определяне график на учебното време за учебната 2018/ 2019 г.

Учебна 2017/ 2018 г.

Заповед № РД 09 – 5411/ 12.10.2017 г. за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания

Заповед № РД 09 – 1396/ 15.09.2016 г. за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания

Заповед № РД 09-1418/ 02.10.2015 г .а организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания за 2015/ 2016 г.

Заповед № РД 09 – 1221 от 28.08.2015 г. за определяне на график за учебното време за учебната 2015-2016 г.

Заповед № РД 09-1222 от 28.08.2015 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в ІV, в VІІ клас и VІІІ клас за учебната 2015-2016 г.

Заповед № РД 09-1224 от 28.08.2015 г. за определяне на дати и графикна дейностите за органицацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2015-2016 г.