Наредби

6 април 2015

Наредба № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за ДЗИ

Наредба № 2 от 18.05.2000 г. за учебно съдържание

Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване

Наредба № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните дрелостни изпити

Наредба № 3 от 18.02.2008 г. за нормите на преподавателска работа и реда за определяне числеността на персонала в системата на народната просвета

Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета

Наредба №5 от 29.12.1996 г. за условията за повишаване квалификацията на педагогическите кадри

Наредба № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи, степени на образование

Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и броя на учениците и на децата в паралелките и групите

Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби