Налични сертификати и грамоти в РИО – София-град

8 декември 2015

Уважаеми колеги,
Сертификати и грамоти от проведени квалификации на учителите по природни науки и проведени състезания и конкурси могат да бъдат получени от РИО – София-град, стая 422, всеки ден от 9:00 часа до 17:30 часа.
Учебна 2015/ 2016 г.
Сертификати за обучение в ЦЕРН, Женева, Швейцария:
Албена Павлова – Професионална гимназия по телекомуникации
Мирослава Николова – НПМГ
Албена Памукчиева – 120 ОУ
Нели Филипова – 162 ОУ

Сертификати и грамота участие в Националното състезание по ключови компетентности – гр. Ямбол
Татяна Димитрова – учител в ПЧМГ
Жана Андреева – учител в НПМГ
Марко Иванов – ученик в ІХ клас на ПЧМГ

Сертификати за обучение в „Училище по фотоника“

Свидетелство Национално състезание по физика 14-15 ноември 2015 г.
Златомир Папазов – ученик в Американски колеж

Сертификати от предходни години
Национална олимпиада по биология, 2014 г., Момчилград
Диана Колева Колева – учител в 38 ОУ
Георги Здравков – ученик 7 клас 38 ОУ
Конкурс „Уреди за кабинета по физика“ 2013 г.
Лили Самуркова – учител в 164 ГПИЕ
Димитър Плачков – ученик в ПГЕА

Сертификати за завършен обучителен семинар „С любов към природата“ 2013г.
Весела Янчев- 171 ОУ
Мария Захаринова – 44 СОУ
Емилия Замфирова- 136 ОУ
Катя Зайкова – 162 ОУ
Ангелина Рангелова – 162 ОУ
Теодора Гочева – 69 СОУ


Национално състезание за ключови компетентности по природни науки

28 октомври 2015

Условия за за участие в състезанието за ключови компетентности по природни науки 21 – 22.11.2015 г. – Ямбол

Приложения


Учебна 2015/ 2016 г. Национално състезание по природни науки и екология – представяне и защита на проекти

1 октомври 2015

Изх. 9137-638/ 01.10.2015 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед № РД 09 – 1360/28.09.2015 г. на Министъра на образованието и науката, определяща състава на Националната комисия, домакин на състезанието и дейностите за организиране и провеждане на състезанието Ви информирам за следното:
XIV Национално състезание по природни науки и екология ще се проведе от 16.10.2015 г. до 18.10.2015 г. в град Варна.
Организатори на състезанието са Министерството на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието – Варна, Община Варна и Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, град Варна.
Според регламента за организиране и провеждане в състезанието право на участие имат ученици, които през съответната учебна година се обучават в прогимназиалния етап на основната степен на образование (V–VІІІ клас) или в гимназиалния етап на средната степен на образование (ІХ–ХІІ клас).
Всеки регион (област) е желателно да участва с три проекта (общо за двете възрастови групи). Проектите се подбират от експертите в РИО по ред и критерии, определени от тях. Всеки проект, независимо от броя на авторите му, на националното състезание се представя от не повече от 2 ученици и 1 ръководител. Размерът на постера не трябва да бъде по-голям от 70/100 см. Не се допуска повече от един постер на проект. Участниците няма да могат да ползват ел. захранване на преносима техника.
Настаняването на участниците ще се извършва от 12.00 часа до 17.30 часа на 16 октомври 2015 г. в посочения в заявката хотел. Организаторите очакват всички участници и техните ръководители да пристигнат и се настанят в хотела най-късно до 17:30 часа на 16.10.2015 г. с цел участие в предвидените мероприятия по програмата на състезанието.
Официалното откриване на Националното състезание по природни науки и екология ще се състои на 16 октомври 2015 г. от 18.00 часа в зала „Пленарна“ на Община Варна.
Командировъчните средства за учениците и ръководителите са за сметка на училищата, общините, РИО, спонсори или от самите участници.
За допълнителна информация по всички въпроси свързани с организацията на състезанието се обръщайте към Красимира Белецова – старши експерт по природни науки и екология в РИО – Варна на телефони: 052 687 474; 0884 404 377.
Регистрацията и настаняването ще се извършва по предварително подадена и обобщена заявка от експерта по природни науки и екология в РИО в срок до 12.10.2015 год..
За целта е необходимо да разпространите информацията за предстоящото състезание и да изпратите в РИО, предложение за участие до 09.10.2015 год. на електронен адрес: ivanova_petja@abv.bg
Приложения:
1. Формуляр „Данни за проектите“
2. Формуляр на „Заявка за нощувка“
3. Програма на състезанието

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
ВАНЯ СТАНЧЕВА НАЧАЛНИК НА РИО
ЗАПОВЕД №1806/29.092015


Учебна 2015/ 2016 год.

15 септември 2015

Изх. № 9137 – 614/ 23.09.2015 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 31.10. – 01.11.2015 год. Софийският клон на Съюза на физиците в България съвместно с Дружеството на физиците на република Македония, клон Струмица организират трета олимпиада по експериментална физика в СОУ «Гоце Делчев», Куманово, Република Македония. Регистрацията за олимпиадата се извършва само по електронен път.
Приложено Ви предоставям регламент и програма на състезанието.

Приложение: програма и регламент на състезанието

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО: