Учебна 2015/ 2016 г. Олимпиада по експериментална физика „Ден на светлината“

10 февруари 2016

Писмо за организиране и провеждане на 4-тата олимпиада по експеримантална физика „Ден на светлината“ на 23.04.2016 г.

Регламент и програма на 4-тата олимпиада по експериментална физика – 23.04.2016 г.


Учебна 2015/ 2016 г. Олимпиада по експериментална физика „Ден на резистора“

13 ноември 2015

Отзиви от Олимпиадата по Експериментална Физика /ЕПО-3/, 31 октомври 2015 г, Куманово

Протокол с резултатите на участниците от Олимпиадата по Експериментална физика /ЕПО-3/, 31 октомври 2015 г., Куманово

Състезателна задача от Олимпиадата по Експериментална физика, 31 октоври 2015 г., Куманово


Учебна 2015/ 2016 г.

23 септември 2015

Изх. № 9137 – 614/ 23.09.2015 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 31.10. – 01.11.2015 год. Софийският клон на Съюза на физиците в България съвместно с Дружеството на физиците на република Македония, клон Струмица организират трета олимпиада по експериментална физика в СОУ «Гоце Делчев», Куманово, Република Македония. Регистрацията за олимпиадата се извършва само по електронен път.
Приложено Ви предоставям регламент и програма на състезанието.

Приложение: програма и регламент на състезанието

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО:


Учебна 2014/ 2015 г.

9 септември 2015

Връзка към сайта на олимпиадата

Регламент и програма на втората олимпиада по експериментална физика 2015 г. „Ден на фотона“ ФФ на СУ

Регламент и програма на първата олимпиада по експериментална физика 01.11.2014 г. ФФ на СУ