Актуализирана учебна програма по физика и астрономия за VII клас

29 септември 2023

Учебна програма по физика и астрономия за VII клас (Учебната програма е изменена и допълнена със Заповед № РД09-3582/ 22.12.2020 г. и започва да се прилага от учебната 2023/2024 година за учениците, които постъпват в VII клас, като до одобряването на нови учебници се използват съществуващите)


Нови учебни програми по ФА за профилирана подготовка

2 октомври 2019

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ – влиза в сила от учебната 2020/2021 г.

Учебна програма за профилирана подготовка по физика и астрономия за профилирана подготовка с всички модули – общ хорариум 268 часа


Нови учебни програми и изисквания за резултатите от обучението

24 юли 2017

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Актуални!

Учебна програма по физика и астрономия за X клас (72 часа) – влиза в сила от учебната 2019/ 2020 г.

Учебна програма по физика и астрономия за ІХ клас (90 часа)влиза в сила от учебната 2018/ 2019 г., за рамкови учебни планове за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език

Учебна програма по физика и астрономия за ІХ клас (36 часа)влиза в сила от учебната 2018/ 2019 г.

Учебна програма по физика и астрономия за VІІІ клас (54 часа)- влиза в сила от учебната 2017/ 2018 год.

Учебна програма по физика и астрономия за VІІ клас (54 часа)- влиза в сила от учебната 2018/ 2019 г.


ДОИ за учебно съдържание и учебни програми

6 септември 2015

Държавни образователни изисквания по ПНЕ

Учебна програма по ФА за 7 клас  – не е актуална от учебната 2018/ 2019 г.

Учебна програма по ФА за 8 клас за ОУ, СОУ с прием след 8 клас и ПГ – не е актуална от учебната 2017/ 2018 г.

Учебни програми по ФА за 9 за СОУ и гимназии с прием след 7 клас  – не е актуална от учебната 2017/ 2018 г.

Учебна програма по ФА за 9 клас на СОУ и гимназии с прием след 8 клас и ПГ  – не е актуална от учебната 2018/ 2019 г.

Учебна програма по ФА за 10 клас на СОУ и гимназии с прием след 7 клас  – не е актуална от учебната 2019/ 2020 г.

Учебна програма по ФА за 10 клас ЗП  за ПГ /ядро „Светлина“ и „От атома до космоса“  и СОУ с прием след 8 клас  /ядро „Светлина“/ – не е актуална от учебната 2019/ 2020 г.

Учебна програма по ФА за 11 клас за СОУ с прием след 8 клас  /ядро „От атома до космоса“/ – актуална

Учебна програма по ФА за 11 клас ЗП  за СОУ с прием след 7 кл. /ядро „Светлина“/ – актуална

Учебна програма по ФА за 12 клас за СОУ с прием след 7 клас  /ядро „От атома до космоса“/ – актуална

Учебна програма по ФА за 11 клас ПП – актуална

Учебна програма по ФА за 12 клас ПП – актуална