admin avatar
Full name:
Емчо
Nickname:
admin
Website:
Description:

Posts by Емчо

Наредби

Наредба № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за ДЗИ

Наредба № 2 от 18.05.2000 г. за учебно съдържание

Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване

Наредба № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните дрелостни изпити

Наредба № 3 от 18.02.2008 г. за нормите на преподавателска работа и реда за определяне числеността на персонала в системата на народната просвета

Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета

Наредба №5 от 29.12.1996 г. за условията за повишаване квалификацията на педагогическите кадри

Наредба № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи, степени на образование

Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и броя на учениците и на децата в паралелките и групите

Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби


Полезни връзки

Сайт на Съюза на физиците в България:  www.phys.uni-sofia.bg/~upb

Сайт на Пловдивски клон на Съюза на физиците в България:  upb.physics.uni-plovdiv.bg

Сайт на българските учители:  www.teacher.bg

Сайт за природни науки http://www.prirodninauki.bg/

Софийски клон на Съюза  на физиците в България

Национален политехнически музей

Национален природонаучен музей

Национален музей „Земята и хората“

Национална астрономическа обсерватория Рожен

Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ – Биологически факултет

Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ – Факултет по химия и фармация

Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ – Физически факултет

Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ – Медицински факултет

Медицински университет – София


Конкурс за изработване на демонстрационни и лабораторни пособия и уреди за кабинетите по физика

2.04.2015 г.

Софийският клон на Съюза на физиците в България обявява поредният ученически конкурс за изработване на:

  • Демонстрационни и лабораторни пособия и уреди за кабинетите по физика:
  • за ученици в прогимназиален етап / V – VІІІ клас/
  • за ученици в гимназиален етап / ІХ – ХІІ клас/
  • Компютърни програми, които могат да се използват в обучението по физика:
  • за ученици в прогимназиален етап / V – VІІІ клас/
  • за ученици в гимназиален етап / ІХ – ХІІ клас/
  • Компютъризиран експеримент за естествени науки и техника:
  • само за ученици в гимназиален етап / ІХ – ХІІ клас/

Дата и място на провеждане на конкурса: 6 юни 2015 г. (събота), 9 часа, Физически факултет на Софийски университет, бул. “Джеймс Баучър № 5.

Приложение:
Условия за участие и програма на конкурса.

––––––––––––––-

Информацията е публикувана в сайта на РИО София-град, раздел „Олимпиади и конкурси“ на  1.12.2014 г.


Учебна 2014/ 2015 г. КОНКУРС за ИЗРАБОТВАНЕ НА МОДЕЛИ НА ОБЕКТИ, ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕСИ ПО БИОЛОГИЯ „БИОЛОГИЯТА ИНТЕРЕСНА И ДОСТЪПНА“

2. 04.2015

На 25.04.2015 год. в сградата на 119 СОУ ще се проведе ПЪРВИЯТ /обявен месец ноември 2014 год. /КОНКУРС  за ИЗРАБОТВАНЕ НА МОДЕЛИ НА ОБЕКТИ, ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕСИ ПО БИОЛОГИЯ „БИОЛОГИЯТА ИНТЕРЕСНА И ДОСТЪПНА“

Цел на конкурса:
Творческа изява и личностно развитие на ученици с интереси в областта на биологията. Провокиране и насочване на ученици към практико-приложната страна на науката.
Разширяване използването на моделирането като метод в процеса на обучение по биология.

Конкурсът е предназначен за ученици от V до ХІІ клас, разпределени в две възрастови групи:

  • първа възрастова група V – VІІІ клас
  • втора възрастова група ІХ – ХІІ клас

Тема за моделиране: „Дишането –основен жизнен процес на биологичните системи”
ВАЖНИ СРОКОВЕ
До 22.04.2015 г. Подаване на заявка по образец за участие в конкурса на следния електронeнадрес: biomodei@abv.bg
На 23 и 24 април 2015 г. Приемане на готовите материали за участие в конкурса
119 СОУ „Михаил Арнаудов“, кв. „Изгрев“, ул. „Латинка“ № 11.
На 25 април 2015 г. Провеждане на конкурса, който включва представяне, устни презентации и награждаване на победителите.
Приложения:
1.Регламент на конкурса и методически насоки за процеса моделиране
2. Заявка за участиеBIO-modelirane-reglament-2015

–––––––––

Информацията е публикувана в сайта на РИО София-град, в раздел „Олимпиади и състезания“ на 18.03.2015 г.