Открита педагогическа практика в 143 ОУ на 24.04.2017 год.

27 март 2017

Изх. РУО1– 4630/ 21.03.2017 год.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с въвеждането на новата учебна програма по човекът и природата в V клас на 24.04.2017 год. от 13.35 часа в 143. ОУ „Георги Бенковски“, район „Подуяне“, ул. „Тодорини кукли“ № 9 ще се проведе третата /последна/ планирана, открита педагогическа практика на тема „Хранене на растенията“ от третата част „Структура и жизнени процеси“ на интегрирания предмет човекът и природата.

Представянето на урока ще бъде осъществено от госпожа Вероника Методиева Георгиева – учител по биология и здравно образование в 143. ОУ „Георги Бенковски“.

Госпожа Вероника Георгиева има двадесетгодишен стаж като учител и богат педагогически опит. Притежава магистърска степен по биология придобита в  Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, където  завършва й втора магистратура „Географско образование“ в Геолого-географския факултет. Има ІІІ-та професионално-квалификационна степен, защитена с дипломна работа на тема „Обобщаване на биологични знания чрез интелектуални карти“.

Професионалните интереси на г-жа Георгиева са свързани с откривателското учене – завършва едногодишен курс на образование по международен проект INQUIRE. Прилага иновативни методи в часовете и създава траен интерес към природните науки. Нейни ученици активно участват в олимпиади и състезания.

Г-жа Георгиева ежегодно се включва в изработването на задачи за първи кръг на олимпиадата по биология, както и в организирането и провеждането на конкурса за модели по биология «Биологията – интересна и достъпна». На национално ниво е участвала разработването на критерии за вътрешно оценяване и в изготвянето на новите учебни програми за VІІ клас по биология и здравно образование.

Работи като главен учител в 143. ОУ, където е назначена от 1998 година. Тя е член на регионалния методически съвет по биология и базов учител към СУ „Св. Кл.Охридски”.

Моля да уведомите учителите по природни науки – биология, физика и химия -във Вашето училище и да съдействате за тяхното присъствие.

 ВАНЯ КАСТРЕВА, НАЧАЛНИК НА РУО, СОФИЯ-ГРАД