Актуализирана учебна програма по физика и астрономия за VII клас

29 септември 2023

Учебна програма по физика и астрономия за VII клас (Учебната програма е изменена и допълнена със Заповед № РД09-3582/ 22.12.2020 г. и започва да се прилага от учебната 2023/2024 година за учениците, които постъпват в VII клас, като до одобряването на нови учебници се използват съществуващите)