Указания за организиране и провеждане на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за 2020/2021 г.

20 януари 2021

Указания за подпомагане организирането и провеждането на олимпиадата похимия и опазване на околната среда за учебната 2020/ 2021 г.